Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Faza III - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (2024-2026) - tehničko održavanje sistema proizvođača OTT Hydrometrie - 1132-4-2-171-20-12/23

70-1336-15_Odluka o izboru_OTT Hydrometrie.pdf