Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Faza III - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (2024-2026) - tehničko održavanje sistema proizvođača SEBA Hydrometrie - 1132-4-2-170-20-11/23

70-1337-15_Odluka o izboru_SEBA Hydrometrie.pdf