Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Novelacija glavnog projekta uređenja rijeke Tinje u Srebreniku nizvodno od Koprića mosta za zaštitu od velikih voda povratnog perioda od 100 godina, za kompletnu dionicu dužine cca 1.050 m - 1132-1-2-101-3-71/22

30-932-15_Odluka o izboru_Novelacija GP Tinja Srebrenik Koprica most dionica cca 1050m.pdf