Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupke javne nabavke usluga pod nazivom: „Izrada glavnog projekta Sanacija klizišta desne obale rijeke Bosne u naselju Batvice, Sanacija klizišta lijeve obale rijeke Krivaje na lokalnoj cesti Vozuća-Ribnica, Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Ribnica, Sanacija lijeve obale rijeke Krivaje ispod romskog naselja Rupin Do i Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Brezik polje-Luka na lokaciji Hum, Grad Zavidovići“ - 1132-1-2-55-3-34/23

30-365-14_Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača.pdf