Aktivnosti na pripremi Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027)

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina. Ovaj dokument je alat za provođenje ciljeva Strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010-2022).

Sastavni dio Plana upravljanja čine prateći dokumenti: Karakterizacijski izvještaj, Značajna pitanja upravljanja vodama,  Okolišni ciljevi upravljanja vodama, Ekonomske analize korištenja voda, Program mjera, Integraciona pitanja, Konsultovanje javnosti i Aneks sa tematskim kartama. Riječ je o dokumentu koji ima multisektorski značaj, u realizaciji će učestvovati institucije na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou. Stoga je od izuzetnog značaja da sve relevantne institucije budu uključene i u njegovu izradu. Prezentaciju Nacrta Plana upravljanja, AVP Sava planirala je za narednu sedmicu putem ZOOM platforme, zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.

Nakon konsultovanja javnosti, Nacrt Plana upravljanja će biti dorađen i upućen u zakonom propisanu proceduru donošenja.

Krajem prošle godine počele su i aktivnosti na izradi strateške procjene uticaja na okoliš navedenog Plana, a provode se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani učinci na okoliš, uzimajući u obzir ciljeve i obuhvat Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save 2022-2027, a sve prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH. Nacrt strateške procjene bit će predstavljen i javnosti, s ciljem njegovog poboljšanja.