Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
20.09.2021.
Delić: Intenzivne aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne
Agencija za vodno područje rijeke Save intenzivno vrši aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne s ciljem poboljšanja hidr ...
09.09.2021.
Sastanak o sanaciji i uređenju korita Tinje u Srebreniku
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo godinama učestvuje u realizaciji projekata sanacije i uređenja korita i obala ...
17.08.2021.
Regulacija korita Bosne u Zavidovićima
U toku je regulacija Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o projektu koji Agencija za vodno područje rijeke Save realizira viš ...
16.07.2021.
Čišćenje korita Spreče
Na osam lokacija u pet mjesnih zajednica Gračanice izvršeno je čišćenje korita Spreče. Riječ je o Stjepan Polju, Gračanici, D ...
16.07.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču
Planom i finansijskim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na uređenju ...
15.07.2021.
Nastavak uređenja korita Vrbasa u Bugojnu
15. 07. 2021. Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i potpredsjednica Federacije BiH boravili su u Bu ...
07.07.2021.
Prezentacija Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš
07. 07. 2021. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pokrenula je aktivnosti na izradi Nacrta Strateške procjene ut ...
07.07.2021.
Osiguranje proticajnog profila na vodotocima I kategorije
07. 07. 2021. U skladu s odredbama Zakona o vodama, pod uređenjem vodotoka i drugih voda podrazumijeva se njihovo održavanje ...
23.06.2021.
Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite u posjeti Agenciji za vo ...
Pravovremena prognoza, informiranje stanovništva i usmjereno djelovanje nadležnih institucija smanjuju rizik od ugrožavanja ...
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save
Info - Vanredna stanja