Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
12.02.2024.
Očišćeno korito Spreče na više lokacija u Gračanici
Završeno je čišćenje korita Spreče na području nekoliko mjesnih zajednica u Gračanici. Riječ je o Pribavi, Donjoj Orahovici, ...
06.02.2024.
Radionica o izgradnji kapaciteta o razmjeni hidroloških podataka, stan ...
Svjetska meteorološka organizacija (WMO) u saradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save (ISRBC), organizirala je rad ...
02.02.2024.
Posjeta predstavnika Agencije za vodno područje Jadranskog mora Agenci ...
U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo boravili su predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora ...
30.01.2024.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završena je posljednja faza projekta uređenja korita rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Ilijaš.
15.01.2024.
Čišćenje korita Spreče na području MZ Krtova
Okončani su radovi na čišćenju 1.770 metara korita rijeke Spreče na području MZ Krtova, Grad Lukavac.
21.11.2023.
Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu
Završena je sanacija korita rijeke Vrbas uzvodno od ušća Okašnice u Bugojnu. Lijeva obala rijeke Vrbas na tom području značaj ...
15.11.2023.
Delft-FEWS International Software Days
U holandskom gradu Delftu, u sjedištu kompanije Deltares koja je razvila sistem za prognozu i upozorenja na poplave u slivu r ...
08.11.2023.
Počela istraživanja u vezi s odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj ...
Zvanično je počelo istraživanje u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog ...
07.11.2023.
Osiguranje proticajnog profila rijeke Bosne u općini Ilijaš
Završeni su radovi na osiguranju proticajnog profila rijeke Bosne u naseljima Kadarići, Donja Luka, Gornja Luka, Ribarići i M ...