Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
11.05.2021.
Projekti uređenja riječnih korita
Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021. godini.
19.04.2021.
Završene prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područj ...
Zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 prezentacije Nacrta Plana upravljanja vodama za v ...
09.04.2021.
Aktivnosti na pripremi Plana upravljanja vodama za vodno područje rije ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, pripremila je Nacr ...
06.04.2021.
Prognozni model za sliv rijeke Bosne
Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosn ...
22.03.2021.
Saopćenje za javnost povodom Svjetskog dana voda
Zbog pandemije korona-virusa i poštivanja epidemioloških mjera, institucije za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini ove g ...
18.03.2021.
Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak uređenja korit ...
Agenciju za vodno područje rijeke Save Sarajevo posjetio je gradonačelnik Visokog sa saradnicima.
05.03.2021.
Prezentacija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke ...
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno podru ...
03.03.2021.
Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kan ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređ ...
24.02.2021.
Realizacija projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vo ...