Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
28.01.2022.
Sanacija korita rijeke Vrbas
Uređenjem korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u općini Gornji Vakuf-Uskoplje, zaustavljena je erozija obala koja je uništ ...
21.01.2022.
Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća
O uređenju korita rijeke Bosne razgovarano je na sastanku direktora Agencije za vodno područje rijeke Save i federalnog minis ...
17.01.2022.
Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu i Vogošći
Završena je treća faza uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od ušća Gnionice. S obzirom da je riječ o cent ...
07.01.2022.
Intervju za časopis "Voda i mi"
Deset miliona za zaštitu i preventivne radove na odbrani od poplava u 2022.
05.01.2022.
Laboratorija za vode AVP Sava: Podsliv Bosne ima najlošiji kvalitet vo ...
Ispitivanje sastava i kvaliteta površinskih i tehnoloških voda deponija, otpadnih iz sistema javne odvodnje, sedimenata, njih ...
31.12.2021.
Kontinuiran razvoj Informacionog sistema voda Agencije za vodno područ ...
U periodu od 2008. godine do danas, Agencija za vodno područje rijeke Save je u okviru Informacionog sistema voda razvila sve ...
18.11.2021.
Sufinansiranjem do brže regulacije korita
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor i rukovodioci Sektora, razgovarali su s načelnikom i s ...