Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
29.11.2022.
Sastanak o vodnim naknadama
U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 194. stav 3.), glavni federalni vodni inspektor dužan je najmanje dva puta ...
16.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta obišli preventivne radove ...
Nakon upoznavanja s radom Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save, studenti i nastavnici Građevinsk ...
11.11.2022.
Izrada Master plana aglomeracija u BiH
Početkom jula 2022. godine zvanično je počela realizacija projekta „Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito plan ...
11.11.2022.
Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Sa ...
U skladu s odredbama Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine te Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetno ...
10.11.2022.
Uređenje korita rijeka Bosne i Željeznice u Kantonu Sarajevo u 2022. g ...
U ovoj godini ugovoreno je više preventivnih radova na odbrani od poplava na vodotocima I kategorije na području Kantona Sara ...
01.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta UNSA u posjeti Agenciji
Studenti Građevinskog fakulteta UNSA - koji izučavaju predmete Riječna hidrotehnika i Zaštita voda u okviru 2. ciklusa studij ...
01.11.2022.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici
Planom i Finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2022. godinu predviđeni su radovi na uređenju desne ob ...
21.10.2022.
Podrška EU održivom upravljanju vodnim resursima u Bosni i Hercegovini ...
„Podrška Europske unije upravljanju riječnim slivovima u BiH“ naziv je projekta koji bi trebao ubrzati potrebne reforme u sek ...
21.10.2022.
Vodne naknade – jedini prihod za očuvanje i upravljanje vodnim resursi ...
Vodne naknade su jedan od 400 parafiskalnih javnih prihoda, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini.