Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
29.11.2022.
Sastanak o vodnim naknadama
U skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 194. stav 3.), glavni federalni vodni inspektor dužan je najmanje dva puta ...
16.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta obišli preventivne radove ...
Nakon upoznavanja s radom Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save, studenti i nastavnici Građevinsk ...
11.11.2022.
Izrada Master plana aglomeracija u BiH
Početkom jula 2022. godine zvanično je počela realizacija projekta „Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito plan ...
11.11.2022.
Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Sa ...
U skladu s odredbama Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine te Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetno ...
10.11.2022.
Uređenje korita rijeka Bosne i Željeznice u Kantonu Sarajevo u 2022. g ...
U ovoj godini ugovoreno je više preventivnih radova na odbrani od poplava na vodotocima I kategorije na području Kantona Sara ...
01.11.2022.
Studenti i profesori Građevinskog fakulteta UNSA u posjeti Agenciji
Studenti Građevinskog fakulteta UNSA - koji izučavaju predmete Riječna hidrotehnika i Zaštita voda u okviru 2. ciklusa studij ...
01.11.2022.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici
Planom i Finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2022. godinu predviđeni su radovi na uređenju desne ob ...
21.10.2022.
Podrška EU održivom upravljanju vodnim resursima u Bosni i Hercegovini ...
„Podrška Europske unije upravljanju riječnim slivovima u BiH“ naziv je projekta koji bi trebao ubrzati potrebne reforme u sek ...
21.10.2022.
Vodne naknade – jedini prihod za očuvanje i upravljanje vodnim resursi ...
Vodne naknade su jedan od 400 parafiskalnih javnih prihoda, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini.
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti