Mape opasnosti i mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save

Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, čija priprema je prema Zakonu o vodama FBiH u nadležnosti AVP Sava Sarajevo, su završene krajem 2020. godine u sklopu projekta pod nazivom "Projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini" (FHRMP) u okviru Programa podrške infrastrukturnim projektima (IPF) - Tehnička pomoć 5 - (TA2015030 R0 IPA). Projekat se finansirao iz dva granta (bespovratna finansijska sredstava) WBIF-a: WB12-BIH-ENV-04C1 i WB19-BIH-ENV-01.


Projekat FHRM se direktno odnosio na provedbu Direktive o vodama u BiH prema članu 6 Direktive o poplavama. Mape koje su izrađene služe kao preduslov za Planove upravljanja rizikom od poplava u skladu sa članom 7 Direktive o poplavama. Cilj projekta je u skladu sa Strategijom evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH (2014-2017, a što je također u skladu sa Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09). 

Projekat FHRM je procijenio i potvrdio prikladnost postojeće metodologije za mapiranje opasnosti i rizika od poplava u BiH, koja je izrađena za FBiH 2013. godine. Ova metodologija je kasnije prilagođena i korištena za pripremu mapa poplava za APSFR područja (područja potencijalno značajnih rizika od poplava) na rijeci Vrbas (UNDP-ov Projekat Integrisanje klimatskih procjena u smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas 2015-2020). Kroz projekat FHRM je usvojena i korištena konsolidirana i jedinstvena metodologija za primjenu u cijeloj BiH, unaprijeđena uključivanjem poplava u krškim poljima i bujičnih poplava. 
Prema navedenoj metodologiji Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava su izrađene za područja potencijalno značajnih rizika od poplava (APSFR), koja su definirana Preliminarnom procjenom rizika od poplava za područje Federacije BiH koja okončana 2013. godine.

Preliminarna procjena rizika od poplava za područje Federacije BiH je dostupna na slijedećem linku: http://www.voda.ba/uploads/docs/PPPR_Knjiga_1.pdf
Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava urađene su na osnovu rezultatata razvijenih i kalibrisanih hidrauličkih modela koji su kao podlogu imali raspoložive hidrološke podloge te geometriju dobivenu na osnovu snimanja savremenim geodetkim metodama korištenjem LIDAR tehnologije. Ovisno o relevantnosti za pojedini APSFR, modelirane su slijedeće vrste plavljenja:
-    Fluvijalne poplave,
-    Bujične poplave,
-    Poplave u krških poljima.

Mape opasnosti od poplava i mape rizika od poplava izrađene su za APSFR-ove za tri specifična poplavna scenarija:
-    poplave velike vjerovatnoće pojave (povratni period 20 godina),
-    poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina),
-    poplave male vjerovatnoće pojave ili scenariji ekstremnih događaja (povratni period 500 godina), 

Specifično za poplavna područja Odžačka i Srednja Posavina koja se nalaze na rijeci Savi analizirani je scenariji uslijed mogućih rušenja nasipa.

Mape opasnosti od poplava kombiniraju dvije glavne georeferencirane varijable poplava, dubine i brzine, unutar poplavnog poligona, u vrijednost opasnosti od poplave (O) koja se zatim klasificiraju (različite boje) u četiri kategorije opasnosti. Ovakvu vrsta mape EU Direktiva o poplavama ne zahtijeva, zahtijevaju se samo mape dubina i/ili brzina, ali u kontekstu BiH, mapa opasnosti od poplava proračunata na način kao u ovom projektu, ima višestruku korist npr. za planiranje korištenja zemljišta; planiranje hitnih intervencija, planiranje obrane od poplava, itd. Stoga su kategorije opasnosti od poplava prikazane na ortofoto snimcima. To omogućuje jednostavnu identifikaciju potencijalno opasnih područja tijekom ekstremnih poplavnih događaja i pruža učinkovite informacije osobama koje prve reagiraju na poplavni događaj kao i stanovnicima. 

Mape rizika od poplava prikazuju moguće štetne posljedice povezane sa scenarijima koji uključuju: okvirni broj potencijalno pogođenog stanovništva, vrstu privredne aktivnosti na potencijalno pogođenom području, postrojenja i instalacije koje bi mogle da prouzrokuju iznenadno onečišćenje vode u slučaju poplave, te potencijalno poplavama pogođena zaštićena područja iz člana 65. Zakona o vodama FBiH i ostale informacije koje se smatraju korisnim.
Metodologija podrazumijeva izračunavanje numeričkih faktora rizika od poplava u svakoj jedinici APSFR područja na temelju opasnosti od poplava (dubine i brzine) i broja ugroženih društveno-ekonomskih i okolišnih dobara na jediničnom području. U skladu sa Direktivom o poplavama EU, definirano je pet općih kategorija dobara: (i) stanovništvo, (ii) privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) baština i (v) opasni izvori zagađenja. Ove se kategorije dijele na potkategorije prema službenoj klasifikaciji djelatnosti koju je objavila Agencija za statistiku BiH (BIH, 2010) i Evropskoj statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti (EU NACE Rev. 2). Svakoj potkategoriji dodijeljeni su različiti ponderi prema njihovom društveno-ekonomskom značaju.

Numerički faktori rizika od poplava za svaku kategoriju dobara prilagođeni su zajedničkoj ljestvici i razvrstavani u pet različito obojenih klasa ovisno o stepenu rizika, a kreću se u rasponu od "beznačajnih" do "ekstremnih". Za svaku kategoriju u svrhu detaljnog upravljanja rizikom od poplava izrađene su digitalne tematske mape prema klasama stepena rizika u svakoj jedinici APSFR područja. Zbirne mape malih razmjera koje prikazuju kombinirani stepen rizika za svih pet kategorija dobara izrađuju se u opće i informativne svrhe.

Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH su dostupne za pregled putem web aplikacija s pripadajućim metapodacima na linkovima datim ispod:

Mape opasnosti od poplava 2020

 

Mape rizika od poplava 2020

 


Svi podaci i informacije o Mapama opasnosti od poplava i Mapama rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH su dostupni u skladu sa važećim propisima o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.
Izvještaji za Mape opasnosti od poplava i Mape rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH su dostupni u pdf formatu na web stranici Agencije (Opasnosti od poplava | Rizici od poplava), a prilozi istih (mape u pdf formatu) mogu se dobiti uz pisani zahtjev u „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.