AVP Sava i Ministarstvo privrede KS: Sufinansiranje uređenja vodotoka I kategorije na području KS

Mogućnosti zajedničkih ulaganja u projekte uređenja vodotoka I kategorije na području Kantona Sarajevo Željeznice i Bosne, bile su teme sastanka direktora Agencije za vodno područje rijeke Save Sejada Delića sa saradnicima i ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića. Izražena je spremnost za sufinansiranje ovih projekata koja bi bila ozvaničena potpisivanjem sporazuma. Određeni projekti bi bili kandidirani međunarodnim finansijskim institucijama, a sve s ciljem rješavanja problema izlijevanja ova dva vodotoka I kategorije iz korita i smanjivanje rizika od poplava. Uvjet za izvođenje radova je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanje građevinske dozvole, što je obaveza lokalne administracije.

Ukupna dužina vodotoka I kategorije na području Kantona Sarajevo je 47,3 km (Bosna 31 km i Željeznica 16,3 km). Od stupanja na snagu Zakona o vodama 2008. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save je iz sredstava vodnih naknada u preventivne aktivnosti i radove odbrane od poplava u ove vodotoke uložila 14,26 miliona KM. Uzme li se u obzir i finansiranje putem IPA fondova, riječ je o blizu 20 miliona KM.

Korito Željeznice regulirano je u urbanom dijelu Ilidže  dužine 3.520 metara (od mosta na zapadnom prilazu gradu u Otesu do Mosta spasa u Butmiru).

Dionica na kojoj su pričinjene najveće štete tokom posljednjih poplava je od mosta u Otesu do ušća u Bosnu u Osjeku dužine 1.250 metara. AVP Sava posjeduje i revidirana je projektna dokumentacija za regulaciju korita Željeznice na ovom dijelu, ali radovi na vodotoku ne mogu početi. Razlog su neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

-    U više navrata smo se obraćali Općini Ilidža da riješi imovinsko-pravne odnose i izda građevinsku dozvolu. Agencija ne može ništa uraditi dok se to ne riješi. Nažalost do danas to nije urađeno - rekao je direktor AVP Sava Sejad Delić.

Za radove na ovoj dionici potrebno je 5 miliona KM.

Za regulaciju Željeznice od Mosta spasa u Butmiru do mosta u Vojkovićima dužine 1.830 metara, urađena je i revidirana projektna dokumentacija, izdata građevinska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi. S obzirom da je riječ o prokopavanju novog korita nije moguće fazno izvođenje radova. Neophodna sredstva za ovaj projekat, 7 miliona KM, veća su od ukupnog godišnjeg budžeta AVP Sava za regulaciju vodotoka u Federaciji BiH. Zbog toga je finansiranje planirano iz međunarodnih izvora i projekt je kandidiran Svjetskoj banci. AVP Sava očekuje odgovor od ove međunarodne finansijske institucije.

- Od planiranih 10 km, do sada je urađeno 5,7 km korita Bosne i njenih pritoka na području Sarajevskog polja. Utrošeno je 11 miliona KM. Za preostalih 4,3 km potrebna su znatno veća sredstva, oko 15 miliona KM - pojasnio je direktor Delić.
U toku je uređenje korita Bosne i u općini Vogošća. U završnoj fazi su radovi i u općini Ilijaš čija je vrijednost blizu 800.000 KM.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je konstruktivnim ocijenio sastanak sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save.

- Egzaktni podaci o visini vodostaja na vodotocima i prognoze koje smo dobivali od Agencije za vodno područje rijeke Save bili su podrška našem radu i u vrijeme posljednjih poplava, to nam je dalo mogućnost da bolje odgovorimo svim zadacima -rekao je ministar Delić.

Naglasio je značaj buduće saradnje na zajedničkom rješavanju problema vodotoka I kategorije. Razgovarano je o prijedlogu sporazuma  na osnovu kojeg bi AVP Sava i Vlada KS finansirali uređenja korita Željeznice i Bosne na kritičnim lokacijama.

- Drago mi je da je Agencija spremna u kontekstu projektne dokumentacije. Ono što je i nama do sada na neki način bio teret jeste spremnost lokalne samouprave da odgovori na ove zadatke. Sredstva nisu problem, sredstava ima, ima sigurno i u Kantonu iz namjenskih a eventualno i iz budžetskih za ovakvu vrstu projekata, ima i u Agenciji za slivove rijeke Save. Nažalost, mislim da je ovdje najveća odgovornost na lokalnoj samoupravi u kontekstu pribavljanja sve neophodne dokumentacije - izjavio je minister Delić.

Poručio je privrednicima koji posluju u Rajlovcu da će u saradnji s Agencijom za vodno područje rijeke Save vjerovatno već naredne godine biti pokrenuti radovi na uređenju korita Bosne.

- Mi u Vladi Kantona Sarajevo, prije svega mislim na Ministarstvo privrede, shodno Zakonu o vodama, imamo namjenska sredstva koja se iz godine u godinu izdvajaju za uređenje riječnih korita. Nažalost, u proteklim godinama ta sredstva su bila izdvajana za rješavanje drugih stvari, mimo uređenja riječnih korita. U proceduri je nacrt Zakona o vodama, mislim da će u četvrtak biti na sjednici Vlade i to pitanje ćemo riješiti u korist uređenja riječnih korita - rekao je ministar Delić.

Za naredni period je najavljeno intenziviranje sastanaka s općinskim načelnicima kako bi problem uređenja vodotka I kategorije na području Kantona Sarajevo bio dugoročno riješen.


 

Izjave direktora Agencije za vodno područje rijeke Save i ministra privrede Kantona Sarajevo pogledajte na sljedećem videu.