Delić: Intenzivne aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne

Agencija za vodno područje rijeke Save intenzivno vrši aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne s ciljem poboljšanja hidromorfoloških karakteristika korita i sprečavanja dalje erozije.

Sredstva u iznosu od 850.000 KM izdvojit će se za regulaciju korita Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo. Riječ je dionici od petlje Butile do ušća Miljacke dužine oko 300 metara.

- Ovo je nastavak radova koji su se odvijali u proteklom periodu i kojim je od 2015. godine do danas regulisano korito Bosne u dužini od više od četiri kilometra. Sarajevsko polje često je ugroženo poplavama, dodatni problem su plitka riječna korita i gradnja uz same obale – izjavio je direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić.

Aktivnosti na poboljšanju hidromorfoloških karakteristika korita i sprečavanja dalje erozije bilo je nužno izvršiti na lijevoj obali Bosne u općini Žepče.

- U ovoj godini završeni su radovi na desnoj obali u dužini od 750 metara investicione vrijednosti 700.000 KM, a ugovoreni su i preostali radovi u dužini od 240 metara nizvodno od kolskog mosta za Zavidoviće za šta je obezbijeđeno više od 170.000 KM – rekao je Delić.

Do sada je uređena lijeva obala Bosne u Zavidovićima u dužini od 420 metara i sanirano klizište na dvije lokacije, a na desnoj obali su radovi izvedeni u dužini od 310 metara.

- Korito je projektovano sa oblogom od betonskih šestougaonih prizmi i šetnicom. Za stabilizaciju i zaštitu desne obale Bosne od erozije u dužini od 440 metara Agencija za vodno područje rijeke Save je u 2021. godini ugovorila radove u vrijednosti od oko 700.000 KM - potvrdio je Delić.

Također, izvode se radovi na uređenju rijeke Spreče na području općine Lukavac na potezu nizvodno od mosta za Puračić u dužini od 900 metara. Ugovorena vrijednost ovog projekta je 1,3 miliona KM.

- Ovo je nastavak projekta na kome je u prethodnom periodu izvedena dionica od blizu 1,7 kilometara u ukupnoj vrijednosti od 2,8 miliona KM, od čega je Agencija obezbijedila 2,2 miliona, a Tuzlanski kanton 600.000 KM. Osim navedenih, u ovoj lokalnoj zajednici su završeni radovi na osiguranju proticajnog profila na prirodnom koritu od granice sa općinom Petrovo do ušća potoka Šiškovac u Spreču vrijedni 285.000 KM. Takođe su neophodne i hitne intervencije osiguranja proticajnog profila na prirodnom koritu rijeke Spreče u MZ Krtova. U toku je ugovaranje za ovaj projekat vrijedan 233.000 KM – istakao je Delić.

U Tuzli su završeni radovi na hitnim intervencijama na prirodnom koritu rijeke Tinje u naselju Dragunja. Vrijednost izvedenih radova je blizu 100.000 KM, a u gradu Srebreniku su planirani radovi u MZ Špionica i za njih je u toku, tenderska procedura, a za neophodne radove na sanaciji obala Tinje od erozije je osigurano 200.000 KM.

- Osim navedenog u ovoj godini predviđeno je uređenje korita Vrbasa u naselju Boljkovac, na potezu uzvodno od mosta u dužini od 600 metara, a za ove radove je ugovoreno 295.000 KM i radovi na uređenju desne obale Vrbasa u naselju Voljevac za sta će u rebalansu budžeta biti obezbijeđeno 200.000 KM – naveo je Delić.

U toku je i ugovaranje za sanacione radove na koritu rijeke Plive u gradu Jajce. Radi se o radovima u zoni praga broj 13 kod stadiona Mračaj u vrijednosti od 711.000 KM.

- Riječ je o višemilionskom projektu koji će se nastaviti i u narednom periodu. Rebalansom će u ovoj godini biti predviđeno dodatnih 300.000 KM – naglasio je Delić govoreći o preventivnim aktivnostima na vodotocima prve kategorije u 2021. godini, koje provodi Agencija za vodno područje rijeke Save. (AVP SAVA/FENA)