Direktor AVP Sava Sejad Delić: Zadovoljan sam urađenim u 2022. godini


Zadovoljan sam realizacijom Plana i finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo u 2022. godini. Brojni su projekti, poslovi i zadaci koji su doprinijeli dobrom radu Agencije i u isto vrijeme zadovoljstvu građana zbog smanjenja rizika od poplava i povećanja sigurnosti.

Značajna sredstva uložili smo u  izradu strateške planske dokumentacije, glavne projekte, elaborate, studije. Izdvajam Studiju uticaja deponija na podzemne vode u slivnom području rijeke Save. Kontinuiran je monitoring voda: hidrološki, biološki i hemijski. Od 2017. godine posebna pažnja posvećena je podzemnim vodama. Njihov monitoring  bit će nastavljen, kao i izgradnja dodatnih  bušotina kako bismo utvrdili kvalitet i kvantitet podzemnih voda na određenim područjima.

U toku je provođenje i javnih konsultacija o Nacrtu plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH. Riječ je o ključnom dokumentu za segment upravljanja vodama koji definira aktivnosti u oblasti zaštite od poplava u narednih šest godina. Preduvjeti su bili preliminarna procjena i izrada mapa - opasnosti i rizika od poplava. Cilj je uspostavljanje sistema zaštite od poplava u skladu s evropskim standardima.

Novi je to pristup ovom segmentu i sadrži aktivnosti i mjere relevantne za vodno područje rijeke Save kako bismo smanjili rizike od poplava. Pozivamo javnost da se, davanjem sugestija i komentara, uključi u izradu ovog dokumenta. Period provedbe je od 2024. do 2029. godine.

Kada je riječ o zaštitnim vodnim objektima u Posavskom i Tuzlanskom kantonu, završen je veliki projekat vrijednosti 1,7 miliona KM, a to je izgradnja parapetnog zida u naseljenom mjestu Domaljevac-Šamac, odnosno Grebnice-Bazik. To je bilo najkritičnije mjesto na sistemu odbrane od poplava uz Savu, odnosno na toku Save u Federaciji BiH. Doveli smo ga na nivo zaštite od 1,2 metra iznad velikih voda rijeke Save ranga pojave 1/100 godina.

Također, geodetskim snimanjem utvrđeno je da su dijelovi ovog objekta bili niži 20-50 cm u odnosu na potrebno uzvišenje. Urađeni su i revidirani glavni projekti sanacije nadvišenja te osigurana sredstva za eksproprijaciju zemljišta na tom dijelu. Novac za projekat bit će predviđen Planom i finansijskim planom za narednu godinu. Trenutno se vrši šljunčanje krune nasipa.

Bitno je naglasiti da su nasipi i ostali zaštitni vodni objekti, crpne stanice, odvodni kanali i centri odbrane od poplava sigurni i u funkcionalnom stanju zahvaljujući redovnom održavanju koje provodi Agencija.

Kada govorimo o preventivnim aktivnostima na odbrani od poplava na vodotocima I kategorije, Agencija je ove godine  najviše novca izdvojila za radove u Kantonu Sarajevo, oko 4,6 miliona KM. Radili smo na sanaciji šteta nastalih nakon novembarskih poplava 2021. godine, izgradnji obaloutvrda i uređivanju korita na tom području. Te aktivnosti odvijaju se svojim tokom, za uređenje korita Bosne u Novom Gradu izdvojili smo 1.000.000 KM. Uređeno je 160 metara lijeve obale Bosne u Ilijašu. Radovi su u toku na području Vogošće, uređujemo 365 metara korita desne obale ove rijeke I kategorije.

Dugo smo čekali da Općina Ilidža riješi imovinsko-pravne odnose kako bismo mogli početi radove i na Željeznici u naselju Otes. Ovo je projekt vrijedan 1.000.000 KM, a uređivat ćemo korito ove rijeke nizvodno od mosta na zapadnom prilazu gradu. Očekujemo skori početak radova.

Također, završeni su i poslovi na Željeznici u Trnovu. Osigurali smo proticajni profil od zgrade Općine do brane Bogatići.

Uređivali smo i čistili korito te vršili stabilizaciju obala i rijeke Vrbas u Bugojnu i u Gornjem Vakufu/Uskoplje.

U toku su radovi i u Jajcu: stabilizacija i zaštita obala Plive.  Novac namijenjen za regulaciju i izgradnju pragova prenijeli smo na Općinu Jajce, koja na tom području planira izgradnju mosta. Tako bi, uporedo s ovim radovima, bila izvođena regulacija praga i uređivane obale Plive.

Radovi su u toku i na Krivaji u Olovu, tačnije u naselju Solun. U naselju Čunište sanirali smo desnu obalu Krivaje.

Dva su projekta u Tuzlanskom kantonu, u Gračanici i Lukavcu. Završeni su radovi na uređenju korita Spreče u Gračanici. U Lukavcu imamo prokopavanje novog korita Spreče, nizvodno od reguliranog dijela. Za tu namjenu Agencija je osigurala 1.000.000, a vlada Tuzlanskog kantona 700.000 KM. Znači, riječ je o zahtjevnoj dionici na kojoj treba prokopati novo korito i izdvojiti značajnu sumu novca. Potpisali smo sporazum s Vladom Tuzlanskog kantona, odabrali izvođače radova i nadzorni organ. Međutim, radovi ne mogu početi dok ne bude ishodovana građevinska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi, što je u nadležnosti Grada Lukavca.

Za uređenje korita Sane u Gerzovu, u Sanskom Mostu, Agencija je izdvojila 300.000 KM.

Osim u Kantonu Sarajevo, u toku je uređenje lijeve obale Bosne u Zavidovićima. Prilikom izvođenja radova došlo je do slijeganja tla, tako da smo prvo morali to sanirati, pa nastaviti s uređenjem korita.


Radovi su i u Zenici, uređujemo 150 metara desne obale Bosne na dionici od željezničkog mosta u naselju Lukovo Polje do mosta na magistralnom putu M-17. Završeno je uređenje lijeve obale Bosne u kakanjskom naselju Povezice.

Tok izvođenja radova na svim vodotocima I kategorije prate nadzorni organi i stručne službe i o tome izvještavaju direktora i Upravni odbor Agencije.

Zbog problema neriješenih imovinsko-pravnih odnosa,  i ove godine smo na pojedinim lokacijama bili onemogućeni izvoditi planirane preventivne radove na odbrani od poplava. Vjerovatno bismo sredstva preusmjerili u neke druge projekte, ali nismo mogli prekidati ugovore potpisane s  izvođačem radova i nadzornim organom. Osiguramo novac, ali radovi ne mogu početi bez ishodovane građevinske dozvole.

U toku je izrada Nacrta plana i finansijskog plana za narednu godinu.  Agenciji su dostavljeni prijedlozi projekata regulacije korita vodotoka I kategorije u slivu Save vrijednosti od 70.000.000 do 80.000.000 KM. Shodno svom Planu i finansijskom planu, Agencija može izdvojiti značajno manje novca za preventivne aktivnosti zaštite od poplava.

Stručne ekipe obići će sve predložene lokacije i donijeti odluke o dionicama na kojima će biti izvođeni radovi na odbrani od poplava. Ovim i drugim aktivnostima, Agencija će nastaviti svoju misiju i u narednoj godini kako bismo maksimalno smanjili rizik od poplava i osigurali živote i imovinu građana.

Uposlenicima Agencije za vodno područje rijeke Save, sektora voda te građanima Bosne i Hercegovine čestitam Novu 2023. godinu.