Informacioni sistem voda i monitoring

Informacioni sistem voda omogućava sistematično i kontinuirano skladištenje i obradu podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentaciju prostornih i ostalih informacija iz sektora voda u cilju ostvarenja strateških, planskih i operativnih zadataka od značaja za upravljanje vodama.


Historijat uspostave Informacionog sistema voda

Polazna osnova za razvoj i uspostavu jedinstvenog, cjelovitog prostornog (GIS) informacionog sistema sektora voda na državnom nivou (u daljem tekstu GIS Projekta) je sagledana kroz trenutno stanje i buduće razvojne potrebe sektora voda u BiH. Realizaciju GIS Projekta u BiH je pomogla Evropska unija kroz „EU CARDS Program za upravljanje riječnim slivom u Bosni i Hercegovini“, kao i Svjetska banka kroz svoj Projekat BA-PMT-QCBS/01/CS/08-WIS – komponenta A. Obaveze razvoja ISV-a su propisane i novim entitetskim zakonima o vodama u Bosni i Hercegovini, a proizlaze i iz niza direktiva i propisa EU, posebno „Evropske okvirne direktive o vodama“. 

Prepoznavši važnu ulogu informacione tehnologije i razvijanja Informacionog sistema voda u unapređenju upravljanja vodama, uzimajući u obzir potrebe širokog kruga korisnika - privrednih i društvenih sektora koji su neposredno ili posredno vezani za vode i vodne eko sisteme, te uvažavajući zahtjeve međunarodne zajednice, GIS Projekat u viziji postavlja:
„Postizanje takvog nivoa informatizacije i tehničke osposobljenosti koja prati razvojna opredjeljenja i aktivnosti sektora voda, uvažava zatečeno stanje tehnologije, poštuje ustanovljene principe i uzima u obzir privredne mogućnosti i zahtjeve za uspostavom odgovarajućih informacionih i komunikacionih standarda u upravljanju vodama.“
Svrha GIS Projekta je izrada i uspostava jedinstvenog i cjelovitog  prostornog Informacionog sistema voda Bosne i Hercegovine koji omogućava sistematično i kontinuirano skladištenje i obradu podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentiranje prostornih i ostalih informacija iz sektora voda u cilju ostvarenja strateških, planskih i operativnih zadataka od značaja za upravljanje vodama. 

Razvoj Informacionog sistema voda u širem kontekstu podrazumijeva prostorno i vremensko sagledavanje problematike sektora voda uključujući višesektorski i višedisciplinarni pristup, kao i sagledavanje složenih dinamičkih i međusobno zavisnih procesa s kojima je sektor voda povezan, a odnose se na prirodno, društveno i privredno okruženje.
GIS Projektom su obuhvaćeni sljedeći zadaci:
-    Modernizacija informacione i komunikacione infrastrukture sektora voda.
-    Izrada i uspostava jedinstvenog, zajedničkog modela prostorne baze podataka s opisom podataka i metapodataka koji zadovoljavaju potrebe sektora voda na nivou riječnih bazena, entiteta i države.
-    Izrada Web-GIS korisničkih programa (aplikacija) za unos, ažuriranje i održavanje podataka u prostornoj bazi. 
-    Izrada standardnih Web-GIS usluga (servisa) za razmjenu podataka sa različitim grupama korisnika.
-    Izrada Web-GIS preglednika informacija koji će omogućiti ispunjavanje obaveza informiranja i prezentiranja rezultata rada sektora voda prema institucijama u državi, međunarodnoj zajednici (uključujući i Evropsku komisiju) i javnosti.

 

Faze implementacije ISV
Faze implementacije ISV

Faze implementacije ISV-a

Dosadašnjim aktivnostima su realizovane sve tri faze razvoja sistema. U narednom periodu se radi na realizaciji aktivnosti na održavanju, unapređenju i nadogradnji razvijenog sistema u skladu sa zahtjevima i potrebama upravljanja vodama, sa akcentom na procesu prikupljanja i unosa podataka u sistem. Paralelno sa razvojem sistema sa strane softverske platforme, također je razvijana hardverska infrastruktura i osposobljavanje kadrova u Agenciji za održavanje i korištenje sistema.

U okviru razvoja Informacionog sistema u sektoru voda urađen je i srednjoročni planski dokument Plan upravljanja GIS Projektom (u daljem tekstu PUP) u kojem su definirane mjere i instrumenti za uspješan razvoj, izgradnju, implementaciju, kontrolu i vođenje jedinstvenog Informacionog sistema voda Bosne i Hercegovine. PUP razmatra zakonsko-pravne, finansijske, organizacione, kadrovske, tehničke i upravljačke okvire u kojima se izvršava GIS projekt (radno okruženje), prate promjene radnog okruženja i predlažu efikasni instrumenti koji vode ostvarenju zacrtanih projektnih ciljeva. PUP je usklađen s novim entitetskim zakonima o vodama a pri projektovanju i izgradnji pojedinih dijelova ISV-a vodilo se računa i o usklađenosti sa nizom direktiva i propisa EU, posebno „Evropske okvirne direktive o vodama“.

 

Arhitektura Informacionog sistema voda

Arhitektura Informacionog sistema voda
Arhitektura Informacionog sistema vodaISV Portal

Informacionom sistemu voda se može pristupiti putem ISV Portala gdje je dostupno nekoliko korisničkih aplikacija.

ISV Portal

Vodni katastri - aplikacija je namijenjena za unos, ažuriranje i korištenje podataka Vodnih katastara. Podacima se pristupa kroz forme i GIS preglednike. Objedinjuje cjeline: Podzemne vode, Površinske vode, Korištenje voda, Zaštita voda, Zaštita od voda i Monitoring

Vodna knjiga - sistem za vođenje i upravljanje vodnom dokumentacijom omogućuje praćenje izdanih akata, obveza definiranih istima, kao i statističke analize

Javna karta - interaktivni web GIS preglednik koji objedinjuje podatke Vodnih katastara. Omogućuje kreiranje sadržaja prostornog prikaza, prostorne i alfanumeričke upite, izradu kartografskih priloga i izvoz odabranih podataka. Aplikacija je dostupna javnosti

Karta za interne korisnike - interaktivni web GIS preglednik koji objedinjuje podatke Vodnih katastara. Omogućuje kreiranje sadržaja prostornog prikaza, prostorne i alfanumeričke upite, izradu kartografskih priloga i izvoz odabranih podataka

Vodno dobro - aplikacija omogućuje vođenje evidencije o vlasništvu/posjedništvu na katastarskim česticama vodnog dobra. Obuhvaća elemente postupka rješavanja statusa pripadnosti čestica vodnom dobru kao i imovinsko-pravni aspekta zemljišnih čestica

Vodno dobro GIS - interaktivni web GIS preglednik koji objedinjuje podatke tematske cjeline Vodno dobro. Omogućuje kreiranje sadržaja prostornog prikaza, prostorne i alfanumeričke upite, izradu kartografskih priloga i izvoz odabranih podataka

Upravljanje vodama - aplikacija je namjenjena za korištenje podataka iz oblasti UPRAVLJANJE RIJEČNIM BAZENOM (Plan upravljanja vodama za vodno područje) i UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA (Plan upravljanja rizicima od poplava)

Identifikacija pripadnosti KČ VD/PP - aplikacija omogućuje prikaz katastarskih čestica na interaktivnoj karti i generiranje izvještaja vezano za pripadnost odabrane katastarske čestice području vodnog dobra, te području poplave ranga pojave 1/100 godina