ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA - Mlađi str.saradnik za kadrovske poslove

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, te u vezi sa tačkom 2. Odluke o popuni upražnjenog radnog mjesta broj 50-770-2/22 od 15.07.2022. godine, objavljujem:

ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA

Tačka 1.

1.1. U tekstu Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta, vezanom za tačku 1. Mlađi stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, poslovne prostorije Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, objavljenom 16.07.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni list“, u dijelu

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

  1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;
  2. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
  3. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
  4. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.“

vrši se ispravka na način da se briše tačka 3. „Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);“, te isti dio sada glasi:

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

  1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;
  2. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
  3. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.“

Tačka 2.

U tački 4. „Generalne napomene“ mijenja se dio „Oglas ostaje otvore 15 dana od dana objavljivanja“, te isti sada glasi:

„Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja ispravke dijela Javnog oglasa u dnevnom listu „Dnevni list“.

Tačka 3.

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

Napomene:

Prijave na oglas koje su zaprimljene prije objavljivanja predmetne Ispravke javnog oglasa će regularno biti razmatrane, izuzev dokumentacije koja je prvobitno tražena, a ovom izmjenom izbačena iz teksta javnog Oglasa (kopija lične karte, potvrda o prebivalištu i kopija vozačke dozvole). Kandidatima koji su prijave poslali prije objave Izmjene javnog oglasa će dokumentacija koja neće biti obrađena biti vraćena prilikom obavljanja razgovora za posao.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom mogu se dostaviti na protokol Agencije ili putem pošte na adresu:

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas za mlađeg stručnog saradnika za kadrovske i opšte poslove »  )

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.