ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA - Viši str.saradnik za hemijske poslove i referent

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, te u vezi sa tačkom 2. Odluke o popuni upražnjenog radnog mjesta broj 01-824-1/22 od 11.07.2022. godine, objavljujem:

ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA

Tačka 1.

1.1. U tekstu Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta, vezanom za tačku 1. Viši stručni saradnik za hemijske poslove (AAS,GC) - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save u Butilama, objavljenom 16.07.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni list“, u dijelu

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;
 2. Dokaz o radnom iskustvu;
 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 5. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.
 6. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);“

vrši se ispravka na način da se briše tačka 6. „Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);“, te isti dio sada glasi:

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;
 2. Dokaz o radnom iskustvu;
 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 5. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.“

1.2. U tekstu Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta, vezanom za tačku 2. Referent, vozač, domar, ekonom 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save u Butilama, objavljenom 16.07.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni list“, u dijelu

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija srednjoškolske diplome ili ekvivalent ovjerena od strane nadležnog organa;
 2. Kopija vozačke dozvole „B“ kategorije ovjerena od strane nadležnog organa;
 3. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);“
 4. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

vrši se ispravka na način da se brišu tačke 2. „Kopija vozačke dozvole „B“ kategorije ovjerena od strane nadležnog organa“ i 3. „Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa)“, te se dodaje tačka 2.  „Potpisana Izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije“, te isti dio sada glasi:

„Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija srednjoškolske diplome ili ekvivalent ovjerena od strane nadležnog organa;
 2. Potpisana Izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije;
 3. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

Tačka 2.

U tački 4. „Generalne napomene“ mijenja se dio „Oglas ostaje otvore 15 dana od dana objavljivanja“, te isti sada glasi:

„Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja ispravke dijela Javnog oglasa u dnevnom listu „Dnevni list“.
 

Tačka 3.

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

Napomene:

Prijave na oglas koje su zaprimljene prije objavljivanja predmetne Ispravke javnog oglasa će regularno biti razmatrane, izuzev dokumentacije koja je prvobitno tražena, a ovom izmjenom izbačena iz teksta javnog Oglasa (kopija lične karte, potvrda o prebivalištu i kopija vozačke dozvole). Kandidatima koji su prijave poslali prije objave Izmjene javnog oglasa će dokumentacija koja neće biti obrađena biti vraćena prilikom obavljanja razgovora za posao.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom mogu se dostaviti na protokol Agencije ili putem pošte na adresu:

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas - Viši stručni saradnik za hemijske poslove (AAS,GC)»
odnosno sa naznakom «za oglas - Referent, vozač, domar, ekonom»  )

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.