Izrada Master plana aglomeracija u BiH

Početkom jula 2022. godine zvanično je počela realizacija projekta „Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito planiranje i implementaciju EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (EU UWWTD)“. Trajat će 24 mjeseca, a implementira ga konzorcij SUEZ Consulting, Institut za hidrotehniku Sarajevo i EGIS. Projekt je finansiran u okviru instrumenta Evropske unije za pretpristupnu pomoć (IPA 2018).


Cilj je podržati zaštitu okoliša i olakšati održivo upravljanje vodnim resursima u Bosni i Hercegovini te ubrzati reforme sektora voda pripremom tehničke osnove i dokumenata usmjerenih na efikasno planiranje i provedbu jedne od najzahtjevnijih direktiva EU tj. Urban Waste Water Directive (UWWTD) – Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda i EU okvirne direktive o vodama.


Očekivani rezultati projekta su:

- master planovi aglomeracija u BiH pripremljeni dovoljno detaljno da mogu u potpunosti podržati pripremu DSIP-a i APID-a za provedbu Direktive o prečišćavanju otpadnih voda u BiH, a na temelju procjene trenutnog stanja razvoja sistema prikupljanja/prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u BiH i usklađeni s pripremljenim Programom za provedbu UWWTD u BiH;

- pripremljeni DSIP - Specifični plan za provođenje UWWTD i APID - Akcioni plan za provođenje UWWTD u BiH i

- pripremljen Program izgradnje kapaciteta koji se odnosi na provedbu UWWTD u BiH.


Na početnoj radionici predstavljene su osnove metodologije za definiranje aglomeracija, kao i potrebni koraci  za izradu specifičnog plana provedbe direktive (DSIP) na temelju plana aglomeracija. Na osnovu DSIP-a bit će izrađeni akcijski planovi (APID) koji su neophodni za implementaciju mjera potrebnih za konačnu primjenu Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD).