Izvod iz plana javnih nabavki

Ekonomski kod Naziv i opis predmetne nabavke Vrijednost bez pdv-a Robe / Usluge / Radovi Ugovor/OkS Kvartal Planirano trajanje
613417 Nabavka i isporuka roba i materijala - 2 LOT-a (LOT 1 - Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala; LOT 2 - Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće) 50.000,00 Robe Ugovor I 36 mjeseci
613423 Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode 4 LOT-ova; LOT 1 - Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju; LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6; LOT 3 - Nabavka staklenog laboratorijskog posuđa; LOT 4 – Nabavka potrošnog materijala za postojeći instrument VIS spektrofotometar 63.000,00 Robe Ugovor I LOT 1 – 90 dana; LOT 2 – do kraja 2022.; LOT 3 – 60 dana; LOT 4 – do kraja 2022.
614819111 Studija procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija/odlagališta rudarskog i industrijskog otpada 85.000,00 Usluge Ugovor II 18 mjeseci
614819112 Hidrogeološka studija grupisanja vodnih tijela podzemnih voda vodnog područja rijeke Save na teritoriji Federacije BiH i Studija definiranja granice (vododijelnice i vododijelničkih zona) između podsliva rijeke Save i sliva Jadranskog mora 85.000,00 Usluge Ugovor II 12 mjeseci
614819124 Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2022. godini 51.000,00 Usluge Ugovor I do 31.12.2022.
614819125 Nastavak monitoringa podzemnih voda-uspostava monitoringa na akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom 213.000,00 Radovi Ugovor II 4 mjeseca
614819134 Troškovi održavanja platforme za prognozu poplava MIKE 170.000,00 Usluge Ugovor I do 31.12.2023.
614819136 Snimanje dionica vodotoka I kategorije dronom 85.000,00 Usluge Ugovor III 2 mjeseca
6148192221 Regulacija rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo, potez nizvodno od petlje Butila na sarajevskoj obilaznici 854.000,00 Radovi Ugovor II 150 dana
61481922210 Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče na kritičnim lokacijama na području Grada Gračanica 170.000,00 Radovi Ugovor I 60 dana
61481922211 Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 u dužini od 600 metara (U plan nabavke je dodana nova stavka, gdje zbog povećanja cijene nafte i građevinskog materijala dogovoreno je da TK izvrši namjenski prijenos sredstava Agenciji.) 683.000,00 Radovi Ugovor II 120 dana
61481922213 Uređenje desne obale rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake, općina Vogošća 512.000,00 Radovi Ugovor I 90 dana
61481922214 Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160 metara 170.000,00 Radovi Ugovor I 90 dana
6148192222 i 61481922212 Preventivne mjere na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća 448.000,00 Radovi Ugovor II 90 dana
6148192223 Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica od P5 do P9 u dužini od cca 170 metara nizvodno od uređenog dijela u naselju Povezice 300.000,00 Radovi Ugovor I 90 dana
6148192224 Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug, dionica od mosta Drivuša do mosta na M-17, od profila P29 do P38, dužine cca 440 m (Zbog velikog povećanja cijena nafte i građevinskog materijala u prethodnom periodu povećala se jedinična cijena po dužnom metru zida, te se ova stavka neće pokretati. Sredstava sa ove stavke su predviđena za novu stavku sa kraćom dionicom izvođenja radova) 512.000,00 Radovi Ugovor II 120 dana
6148192225 Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica od profila P3 do P15, dužine cca 335 metara 641.000,00 Radovi Ugovor I 120 dana
6148192226 Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica Most u Zlavasti-Kandijski most, potezi 1-3 u dužini od 450 metara 170.000,00 Radovi Ugovor I 60 dana
6148192227 Sanacija obale rijeke Krivaje u naseljima Čuništa i Solun, općina Olovo 170.000,00 Radovi Ugovor II 60 dana
6148192228 Izgradnja parapetnog zida na rijeci Sani u naselju Gerzovo, općina Sanski Most, dionica od P1 do P7 dužine 300 metara 256.000,00 Radovi Ugovor I 90 dana
6148192229 Sanacija desne obale rijeke Tinje u Srebreniku u MZ Potpeć, od profila PR25 do PR27, ukupne dužine 100 metara (Izbačeno u rebelansu Plana i Finansijskog plana Agencije 85.000,00 Radovi Ugovor I 60 dana
61481922214 i 61481922214 Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160 metara (ponovljeni postupak) 235.000,00 Radovi Ugovor II 90 dana
61481922213 i 61481922212 Uređenje desne obale rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake, općina Vogošća (ponovljeni postupak) 598.000,00 Radovi Ugovor II 120 dana
6148193129 Regulacija rijeke Željeznice na području općine Ilidža, potez nizvodno od mosta na M-17 u Otesu u dužini od cca 300 metara 854.000,00 Radovi Ugovor II 150 dana
6148193131 Uređenje desne obale rijeke Vrbas naselju Voljevac, općina Gornji Vakuf 256.000,00 Radovi Ugovor II 90 dana
6148193132 Uređenje desne obale rijeke Usore u naseljima Kalošević i Mrkotić, općina Tešanj 427.000,00 Radovi Ugovor II 120 dana
6148193134 Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Željeznice, općina Trnovo 170.000,00 Radovi Ugovor II 60 dana
6148193130 Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne uzvodno od ušća rijeke Željeznice (Izbačeno u rebalansu Plana i Finansijskog plana Agencije) 170.000,00 Radovi Ugovor III 60 dana
6148193137 Sanacija korita i obala i izgradnja praga broj 12 na rijeci Plivi u Jajcu 1.282.000,00 Radovi Ugovor II 180 dana
6148193138 Nepredviđeni radovi na uklanjanju betonskog zuba postojećeg parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine 85.000,00 Radovi Ugovor II 3 mjeseca
6148192224 i 6148193135 Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug, dionica nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 641.000,00 Radovi Ugovor III 120 dana
6148192228 Izgradnja parapetnog zida na rijeci Sani u naselju Gerzovo, općina Sanski Most, dionica od P3 do P7 256.000,00 Radovi Ugovor III 90 dana
61481922211 , 6148193136 Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 1.495.000,00 Radovi Ugovor III 150 dana
614819124 Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2022. godini (ponovljeni postupak) 51.000,00 Usluge Ugovor III do 31.12.2022.
613512 Nabavka dizel goriva 80.000,00 Robe Ugovor III 3 godine
614819133 Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava i AVP Jadransko more (zajednička nabavka sa AVP J. more) 59.000,00 Usluge Ugovor IV 3 mjeseca
821374 Nabavka servera za potrebe Informacionog sistema voda 102.000,00 Robe Ugovor III 2 mjeseca
6148192113 Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići – Vučilovac na području Brčko distrikta 384.615,00 Radovi Okvirni sporazum III 3 godine
6148193134 Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Željeznice, općina Trnovo 213.000,00 Radovi Ugovor III 2 mjeseca
821375 Sistem upravljanja rizicima u Laboratoriji za vode 170.000,00 Usluge Ugovor IV 3 mjeseca
Tekuća rezerva Hitna nabavka Boks barijera za sanaciju klizišta na savskom nasipu, lokacija Kopačević rampa 60.000,00 Robe Ugovor IV 5 dana