JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA LICITACIJOM ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE RESTORANA

Na osnovu člana 47. Statuta „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, objavljuje
 J A V N I   P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA LICITACIJOM ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE RESTORANA

Izdaje se poslovni prostor veličine 173 m² na V spratu poslovne zgrade „Vodoprivreda“ u ulici Hamdije Čemerlića 39a.

1. Osnovne informacije o navedenom poslovnom prostoru:
-    poslovni prostor se nalazi na V spratu poslovne zgrade „Vodoprivreda“ u ulici Hamdije Čemerlića 39a;
-    poslovni prostor, u ukupnoj veličini od 173 m² u zakup se izdaje u viđenom stanju;
-    u cijenu zakupnine uračunati su električna energija (grijanje i hlađenje) i voda;
-    u cijenu zakupnine nisu uračunate komunalne usluge koje je budući zakupac dužan da prijavi KJKP Rad d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja cijene usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja smeća za poslovne prostore ugostiteljske i trgovinske djelatnosti;
-    radno vrijeme restorana je od 07:00h do 16:00h;
-    vikendom i praznicima restoran je zatvoren;
-    u poslovnom se prostoru obavljaju restoranske usluge zatvorenog tipa, odnosno pripremanje i posluživanje toplih i hladnih jela, usluživanje bezalkoholnih pića te pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka svim korisnicima zgrade i njihovim gostima i strankama;
-    poslovni prostor sadrži sljedeću opremu i namještaj, koja budućem zakupcu ostaje na korištenje u toku trajanja ugovora o zakupu:  topla kupka za grijanje gotove hrane (1200x700x900), električni šporet (800x700x900), električni roštilj (800x700x900), perilica čaša (450x590x650), caffe sekcija (1530x700x900), neutralni šank (2400x700x900/1100), radni stol (1500x750x900), radni stol (600x600x900);
-    rok na koji se poslovni prostor izdaje iznosi minimalno jednu (1) godinu;
-    poslovni prostor se može pogledati svakim radnim danom od 11:00h do 14:00h, do završetka javnog poziva;
-    poslovni prostor koji je predmet licitacije izdaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu;
-    početna cijena za navedeni poslovni prostor je 396,00 KM mjesečno u ukupnom iznosu.

2. Uslovi za učešće na licitaciji
Pravo učešća imaju:
-    sva pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljskih usluga, koja svoje ponude dostave putem pošte ili lično na protokol „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo;
-    sva fizička lica koja svoje ponude dostave putem pošte ili lično na protokol „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (ukoliko budu izabrana kao najpovoljniji ponuđač, dužni su u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o njihovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača, registrovati djelatnost potrebnu za obavljanje ugostiteljskih usluga, ishodovati svu ostalu potrebnu dokumentaciju te pripremiti i osposobiti prostor za otvaranje);
-    svi ponuđači koji dostave svoje ponude dužni su uplatiti polog kao osiguranje za ozbiljnost ponude u iznosu početne cijene za poslovni prostor, odnosno 396,00 KM, te uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom pologu;
-    polog uplatiti na račun „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo broj 1540 0120 0013 3180 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke, sa naznakom „polog za licitaciju“ ili na blagajnoj Agencije, VIII sprat.

3. Sadržaj ponude/potrebni dokumenti
Ponudu dostaviti u pisanoj formi koja treba da sadrži:
-    ime/naziv, adresa/sjedište, kontakt telefon ili e-mail ponuđača;
-    ponuđenu cijenu poslovnog prostora.

4. Potrebni dokumenti uz ponudu za pravna lica:
-    uvjerenje o registraciji poreznog obveznika (original ili ovjerena fotokopija);
-    dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje restoranskih usluga (aktuelni izvod iz sudskog registra);
-    dokaz o uplaćenom pologu.

5. Potrebni dokumenti uz ponudu za fizička lica:
-    dokaz o uplaćenom pologu;
-    potpisana i ovjerena izjava u općini ili kod notara da će, u slučaju da budu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, registrovati djelatnost potrebnu za obavljanje ugostiteljskih usluga u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o njihovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača;
-    u slučaju da kao jedan ponuđač zajedno učestvuju dva (2) fizička lica, obavezno jedno od ta dva lica mora biti upisano kao ovlašteno lice bez ograničenja, odnosno kao direktor.

6. Rok za dostavljanje ponuda
-    rok za dostavljanje ponuda zainteresovanih lica je 8 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama, odnosno web portalu Agencije – www.voda.ba;
-    ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

 

„Dostava ponude za zakup poslovnog prostora po javnom pozivu – ne otvaraj“
preporučeno poštom ili lično na protokol „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo na adresu:
Hamdije Čemerlića br. 39a/IX sprat – soba 906
71 000  S a r a j e v o

-    nakon isteka roka za dostavljanje, izvršit će se javno otvaranje ponuda dana 08.09.2023. godine u 12:00 sati u Velikoj sali za sastanke, VIII sprat;
-    nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje;
-    ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje;
-    sa izabranim ponuđačem će se u skladu sa zakonom zaključiti ugovor o zakupu ponuđenog poslovnog prostora nakon donošenja odluke o njegovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

7. Postupak licitacije
-    predsjednik komisije otvara primljene ponude i utvrđuje koje su ponude potpune i blagovremene;
-    sadržaj ponuda unosi se u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću i ponuđenu cijenu;
-    samo potpune i blagovremene ponude unose se u listu ponuđača;
-    u slučaju da dva ili više ponuđača ponude jednaku cijenu, dalji tok nadmetanja će se vršiti neposrednim nadmetanjem do postizanja najviše cijene;
-    nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače;
-    učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji iznos pologa bit će uračunat u zakupninu, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat istog;
-    s ponuđačem čija ponuda bude prihvaćena zaključuje se ugovor o zakupu u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o njegovom izboru kao najpovoljnijeg ponuđača.

8. Završne odredbe
-    dokumenti dostavljeni od strane ponuđača po javnom pozivu neće se vraćati;
-    sve dodatne informacije u vezi javnog poziva  zainteresovana lica i ponuđači mogu dobiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati do dana zatvaranja javnog poziva na e-mail adresu: ibrahim.palic@voda.ba ili putem telefona: 033 726 405.