JAVNI POZIVI za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne na donjem toku rijeke Bosne u Općini Odžak

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz donjeg toka rijeke Bosne u FBiH, „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo raspisuje

    JAVNI POZIV
 ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA DONJEM TOKU RIJEKE BOSNE U OPĆINI ODŽAK


1.    PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala na donjem toku rijeke Bosne u općini Odžak koji se nalazi na sljedećim lokalitetima, koji su podijeljeni na LOT-ove i to:
1.    Lokalitet Mlinište 2 – LOT 1,
2.    Lokalitet Poloj – LOT 2,
3.    Lokalitet Arar – LOT 3 i
4.    Lokalitet Prud – LOT 4.
Razlozi za vađenja materijala su: obezbjeđenje proticajnog profila, sprečavanje neželjenog meandriranja rijeke Bosne sa erozivnim procesima na obalama, sprječavanje neželjenog taloženja nanosa, sprječavanje stvaranja uspora, sprječavanje nanošenja štete na obalama i preduzimanje preventivnih mjera za zaštitu od poplava.

1.1.     Lokalitet Mlinište 2 – LOT 1
Lokalitet Mlinište 2 – LOT 1 obuhvata sljedeće zemljišne čestice na desnoj obali rijeke Bosne označene kao: dio k.č. 3492 K.O. Novo Selo u Općini Odžak i dijelove zemljišnih čestica k.č. 1887, 860, 859 i 858 K.O. Crkvina u Općini Šamac (označene po novom katastarskom premjeru), odnosno što odgovara, dio k.č. 34 i 936 K.O. SP_Novo Selo (označene po starom katastarskom premjeru) u Općini Odžak, koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH.
Na navedenom lokalitetu predviđena količina vađenja materijala:    63000 m3
Predviđeni rok početka vađenja materijala:
Po potpisu ugovora, ishodovanja vodne saglasnosti i uvođenja izvođača radova u posao    
Predviđeni rok završetka vađenja materijala:     31.12.2023. godine
Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:
–  bager rovokopač – gusjeničar:    1 komad,
–  utovarivač – točkaš (utovarna lopata):    2 komada,
–  kamion samoistovarivač/kiper (N3– teretno vozilo):    4 komada.
Pored navedenih zahtjeva tehničke osposobljenosti, ponuđač mora imati minimalno 8 (osam) zaposlenih ili angažovanih osoba na raspolaganju i to:
̶    1 diplomirani inženjer građevinske struke, hidrotehničkog smjera,
̶    3 rukovaoca građevinskim mašinama i
̶    4 vozača kamiona.
Kao dokaz navedenog, ponuđači su dužni dostaviti ovjereni spisak sa imenima i prezimenima  za svih 8 zaposlenih ili angažovanih osoba koji su predmet ovog javnog poziva.
Za sve navedene osobe, Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu od porezne uprave da su navedene osobe prijavljene za rad.
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:
UP-1/21-1-40-319-3/23 od 10.08.2023. godine

1.2.     Lokalitet Poloj – LOT 2
Lokalitet Poloj – LOT 2 obuhvata sljedeće zemljišne čestice na desnoj obali rijeke Bosne označene kao: dio k.č. 30/3, dio k.č. 30/2, dio k.č. 28/1, dio k.č. 29, dio k.č. 193 i dio k.č. 27 K.O. Gornja Dubica u Općini Odžak (označene po novom katastarskom premjeru), odnosno što odgovara, dio k.č. 890/1 i dio k.č. 966/3 K.O. SP_Gornja Dubica (označene po starom katastarskom premjeru) u Općini Odžak, koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH.
Na navedenom lokalitetu predviđena količina vađenja materijala:    14000 m3
Predviđeni rok početka vađenja materijala:
Po potpisu ugovora, ishodovanja vodne saglasnosti i uvođenja izvođača radova u posao    
Predviđeni rok završetka vađenja materijala:     31.12.2023. godine
Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:
–  bager rovokopač – gusjeničar:    1 komad,
–  utovarivač – točkaš (utovarna lopata):    1 komad,
–  kamion samoistovarivač/kiper (N3– teretno vozilo):    2 komada.
Pored navedenih zahtjeva tehničke osposobljenosti, ponuđač mora imati minimalno 8 (osam) zaposlenih ili angažovanih osoba na raspolaganju i to:
̶    1 diplomirani inženjer građevinske struke, hidrotehničkog smjera,
̶    2 rukovaoca građevinskim mašinama i
̶    2 vozača kamiona.
Kao dokaz navedenog, ponuđači su dužni dostaviti ovjereni spisak sa imenima i prezimenima  za svih 5 zaposlenih ili angažovanih osoba koji su predmet ovog javnog poziva.
Za sve navedene osobe, Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu od porezne uprave da su navedene osobe prijavljene za rad.
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:
UP-1/21-1-40-322-3/23 od 10.08.2023. godine

1.3.     Lokalitet Arar – LOT 3
Lokalitet Arar – LOT 3 obuhvata dio zemljišne čestice na desnoj obali rijeke Bosne označenu kao dio k.č. 1887/1 K.O. Prud u Općini Odžak (označene po novom katastarskom premjeru), odnosno što odgovara, dio k.č. 681/19 i dio k.č. 681/18 K.O. SP_Prud (označene po starom katastarskom premjeru) u Općini Odžak, koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH.
Na navedenom lokalitetu predviđena količina vađenja materijala:    4500 m3
Predviđeni rok početka vađenja materijala:
Po potpisu ugovora, ishodovanja vodne saglasnosti i uvođenja izvođača radova u posao    
Predviđeni rok završetka vađenja materijala:     31.12.2023. godine
Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:
–  bager rovokopač – gusjeničar:                1 komad,
–  utovarivač – točkaš (utovarna lopata):            1 komad,
–  kamion samoistovarivač/kiper (N3– teretno vozilo):    1 komad.
Pored navedenih zahtjeva tehničke osposobljenosti, ponuđač mora imati minimalno 8 (osam) zaposlenih ili angažovanih osoba na raspolaganju i to:
̶    1 diplomirani inženjer građevinske struke, hidrotehničkog smjera,
̶    2 rukovaoca građevinskim mašinama i
̶    1 vozača kamiona.
Kao dokaz navedenog, ponuđači su dužni dostaviti ovjereni spisak sa imenima i prezimenima  za svih 4 zaposlenih ili angažovanih osoba koji su predmet ovog javnog poziva.
Za sve navedene osobe, Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu od porezne uprave da su navedene osobe prijavljene za rad.
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:
UP-1/21-1-40-321-3/23 od 10.08.2023. godine

1.4.    Lokalitet Prud – LOT 4
Lokalitet Prud – LOT 4 obuhvata dio zemljišne čestice na desnoj obali rijeke Bosne označenu kao dio k.č. 1887/1 K.O. Prud u Općini Odžak (označene po novom katastarskom premjeru), odnosno što odgovara, dio k.č. 681/19 i dio k.č. 681/18 K.O. SP_Prud (označene po starom katastarskom premjeru) u Općini Odžak, koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH.
Na navedenom lokalitetu predviđena količina vađenja materijala:    57000 m3
Predviđeni rok početka vađenja materijala:
Po potpisu ugovora, ishodovanja vodne saglasnosti i uvođenja izvođača radova u posao
Predviđeni rok završetka vađenja materijala:     31.12.2023. godine
Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:
–  bager rovokopač – gusjeničar:                1 komad,
–  utovarivač – točkaš (utovarna lopata):            2 komada,
–  kamion samoistovarivač/kiper (N3– teretno vozilo):    4 komada.
Pored navedenih zahtjeva tehničke osposobljenosti, ponuđač mora imati minimalno 8 (osam) zaposlenih ili angažovanih osoba na raspolaganju i to:
̶    1 diplomirani inženjer građevinske struke, hidrotehničkog smjera,
̶    3 rukovaoca građevinskim mašinama i
̶    4 vozača kamiona.
Kao dokaz navedenog, ponuđači su dužni dostaviti ovjereni spisak sa imenima i prezimenima  za svih 8 zaposlenih ili angažovanih osoba koji su predmet ovog javnog poziva.
Za sve navedene osobe, Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu od porezne uprave da su navedene osobe prijavljene za rad.
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:
UP-1/21-1-40-320-3/23 od 10.08.2023. godine

2.    USLOVI UČEŠĆA ZA SVAKI LOT POJEDINAČNO
Ako ponuđač dostavlja ponude za više LOT-ova, onda isti treba dostaviti u jednoj ponudi dokumentaciju za svaki LOT posebno, osim dokumentacije koja se odnosi na registraciju firme.
Ukoliko ponuđači dostave ponude za više LOT-ova, u tom slučaju broj traženih bagera rovokopača, utovarivača – točkaša i kamiona samoistovarivača/kiper kamiona koje ponuđači moraju posjedovati ili imati na raspolaganju po LOT-ovima, ponuđači trebaju ispuniti kumulativno za sve LOT-ove za koje dostavljaju ponude.
Ukoliko ponuđači dostave ponude za više LOT-ova, u tom slučaju broj zaposlenih ili angažovanih osoba, rukovaoca građevinskim mašinama i vozača kamiona, ponuđači trebaju ispuniti kumulativno za sve LOT-ove za koje dostavljaju ponude, osim za diplomiranog inženjera građevinske struke, hidrotehničkog smjera. 1 diplomirani inženjer građevinske struke, hidrotehničkog smjera može biti angažovan na više LOT-ova, za koje su ponude dostavljene.
Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije koje su jasno čitljive):
i.    Naziv i tačnu adresu ponuđača,
ii.    Ovjeren, aktualan izvod iz sudskog registra sa prilozima izdat od strane nadležnog suda na teritoriji Federacije BiH iz kojih se vidi da je Ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova.
iii.    Uvjerenje o izmirenim poreznim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplata ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,
iv.    Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, koju na zahtjev ponuđača izdaje ova Agencija ili drugih nadležnih organa koji vrši prikupljanje gore navedenih prihoda,
v.    Avans od 10% od ugovorene cijene posebne vodne naknade, koja će bit tačno određena nakon ishodovanja vodne saglasnosti u kojoj će biti navedena tačno određena količina materijala koju će biti potrebno izvaditi.
vi.    Izjava Ponuđača da će, ukoliko isti bude odabran kao najpovoljniji, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju u iznosu od 50% od umnoška ponuđene jedinične cijene za PVN i količine materijala, koja će se definisati elaboratom kroz izdavanje vodne saglasnosti, prije početka izvođenja radova.
Bankovnu garanciju Ponuđač mora dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana dobivanja vodne saglasnosti, odnosno prije uvođenja Izvođača radova u posao.
vii.    Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju sva zainteresovana pravna lica, koja uplate 1000,00 KM kao osiguranje za ozbiljnost ponude.
Pravnom licu koje ponudi najvišu cijenu posebne vodne naknade i bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač, uplata osiguranja će se uračunati u cijenu uplate posebne vodne naknade.
Pravno lice koja ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač, predviđeni iznos iz tačke vi. će se vratiti.
Pravnom licu koje ponudi najvišu cijenu posebne vodne naknade, a u međuvremenu odustane od ponude, uplata osiguranja se neće vratiti.
viii.    Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponuda – Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova, za jedan ili više LOT-ova za koji daju ponudu. Za sve tražene kamione iz tačke 1. javnog poziva Ponuđač treba dostaviti kopije potvrda o registraciji vozila sa važećim osiguranjem, a za predmetni bager i za predmetne utovarivače treba dostaviti kopije važećih upotrebnih dozvola.
ix.    Uvjerenje/potvrda izdata od stane nadležnog suda da se protiv istog ne vodi prekršajni postupak po odredbama od člana 204. do člana 206. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06).
x.    Uvjerenje/potvrda izdata od stane nadležnog suda da isti nije prekršajno kažnjavan po odredbama od člana 204. do člana 206. Zakona o vodama.

3.    DOSTAVLJANJE PONUDA
a.    Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:
„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo
Ulica Hamdije Čemerlića 39A, 71120 Novo Sarajevo
Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa numeriranim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od strane ovlaštenih osoba.
b.    Ponuđači dostavljaju ponudu u originalu na kojoj će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA“. Original ponude treba biti zapečaćen u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:
„PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE BOSNE NA DONJEM TOKU RIJEKE BOSNE U OPĆINI ODŽAK,
LOKALITET MLINIŠTE 2 – LOT 1
LOKALITET POLOJ – LOT 2
LOKALITET ARAR – LOT 3
LOKALITET PRUD – LOT 4“
– ne otvarati –
sa naznakom lokaliteta i LOT-ova za koje je predmetna ponuda dostavljena.
c.    Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo mora biti obavještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE“ ili „POVLAČENJE PONUDE“.
d.    Rok za dostavljanje ponuda:
̶    Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe: 18.09.2023. godine u 12:30 sati.
̶    Otvaranje ponuda biti će: 18.09.2023. godine u 13:00 sati.
̶    Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će se obaviti 18.09.2023. godine u 13:00 sati u "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, Ulica Hamdije Čemerlića br. 39A/VIII sprat, u velikoj sali.

4.    KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija, najvećeg iznosa ponuđene – posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka iz člana 170. stav (1) tačka 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), koji se obračunava po 1 m3 izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude.
Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža od 1,50 KM/m3 izvađenog materijala.
Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu.
O cijeni se neće pregovarati.

5.    OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA
Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan da:
a.    Pribaviti vodnu saglasnost,
b.    Osigurati izradu početnog elaborata – dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o vodama i propisa iz člana 107. Zakona o vodama,
c.    Iskolčiti i osigurati profilne tačke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala,
d.    Riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta od lokacije vađenja materijala iz vodotoka do lokacije deponovanja izvađenog materijala,
e.    Ukoliko prvorangirani ponuđač prethodna pitanja ne riješi do predviđenog roka početka vađenja materijala, pravo na vađenje materijala dodjeljuje se sljedeće rangiranom ponuđaču i tako dalje, uz poštivanje prethodno navedenih uslova.
6.    OSTALE ODREDBE
a)    Nakon što Izvođač radova izvadi materijal u količini koja je određena u vodnoj saglasnosti, Izvođač je dužan da naruči izradu završnog, kontrolnog geodetskog elaborata, od strane geodetske firme koja je ovlaštena za izvođenje geodetskih radova. Završni, kontrolni elaborat Izvođač je dužan dostaviti nadzornom organu na kontrolu, da bi isti mogao utvrditi da li je Izvođač radova izvadio potrebnu količinu materijala koja je propisana u vodnoj saglasnosti.
b)    Odluku o odabiru najpovoljnije ponude dobiti će svi ponuđači, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih ponuda.
c)    U slučaju da dvije ili više ponuda imaju isti ponuđeni iznos posebne vodne naknade, ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija je ponuda ranije zaprimljena.
d)    U slučaju da je nadležni organ u toku postupka nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo uložiti prigovor nadležnom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.
e)    O prigovoru rješava direktor „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana.
f)    Nepotpune, ne čitljive i ne blagovremene ponude sa prilozima neće se razmatrati.
g)    Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/726-444 (Sektor za upravljanje vodama).

Prilog:
–  Obrazac za dostavljanje ponude