Monitoring podzemnih voda

Od 2017. godine i početka uspostave monitoringa podzemnih voda - MPV (u akviferima intergranularnog tipa - vodnim tijelima međuzrnske poroznosti sa slobodnim nivoom podzemnih voda) do danas, Agencija za vodno područje rijeke Save nastavila je aktivnosti na izradi novih elaborata, kao i na proširenju mreže pijezometara. Elaboratom iz februara 2019. godine započete su aktivnosti na uspostavi monitoringa podzemnih voda u akviferima karstno pukotinske poroznosti, odnosno kvalitativno-kvantitativnih reprezentativnih kraških vrela. Definirano je 20 kraških vrela predviđenih za uspostavu MPV (Klokot  - Bihać, Crno vrelo - Drvar, Krušnica - Bosanska Krupa, Sanica - Sanski Most, Zdena - Sanski Most, Dabar - Sanski Most, Korčanica - Sanski Most, Plava voda - Travnik, Kruščica - Vitez, Bistrica - Gornji Vakuf, Krupa - Gornji Vakuf, Okašnica - Bugojno, Tocila - Fojnica, Požarna - Fojnica, Vrelo Bosne - Sarajevo, Krupa - Sarajevo, Mošćanica - Sarajevo, Orlja - Olovo, Suha - Zavidovići i Studešnica - Banovići). Potrebno je osigurati  370.000 KM, a realizacija ovog projekta nominirana je kod UNDP-a.

Početkom 2020. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save finansirala je izradu elaborata o nastavku aktivnosti na uspostavi MPV na vodnim tijelima međuzrnske poroznosti.  Definirano je šest dodatnih lokaliteta za izvođenje pijezometara za MPV u akviferima intergranularnog tipa, što je i izvedeno u septembru iste godine. Lokaliteti na kojima je izvršeno bušenje pijezometara za nastavak uspostave monitoringa podzemnih voda su: Domaljevac - Šamac (DP-12), Puračić - Lukavac (LP-13), Ćelahuša - Gračanica (GTP-14), Brijesnica - Doboj-Istok (DIP-15), Doboj -Kakanj (KDP-16), Dobrinja - Visoko (VMP-17).

Kao i u prethodnih 11 pijezometra, ugrađena je mjerna oprema (sonde sa integriranom opremom i kablovi za prijenos podataka) te se trenutno nivoi i temperatura podzemnih voda redovno prate na 17 lokaliteta. Podaci se prikljupljaju automatski i pohranjuju u Informacioni sistem voda. Sirovi podaci se naknadno obrađuju i publiciraju u hidrološkim godišnjacima. Također, neobrađeni podaci sa automatskih stanica dostupni su na mjesečnom nivou na web-stranici Agencije www.voda.ba.

 Agencija za vodno područje rijeke Save u ovoj godini je nastavila aktivnosti na monitoringu podzemnih voda i to na akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom koji su rasprostranjeni uglavnom u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Na vodnom području Save na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine to se odnosi na dolinu Spreče i Posavinu. U Planu i Finansijskom planu za 2022. godinu osiguran je novac za izradu elaborata, izvođenje pijezometara i nabavku opreme. Ove aktivnosti trebalo bi da rezultiraju postavljanjem tri nova pijezometra krajem 2022. godine.

Akviferi međuzrnske poroznosti pod pritiskom imaju dvije bitne karakteristike:
a) režim podzemnih voda je znatno stabilniji u odnosu na akvifere sa slobodnim nivoom i manje podložni hidrološkim promjenama i
b) podzemne vode akvifera pod pritiskom imaju povoljnije prirodne uvjete zaštite u odnosu na one sa slobodnim nivoom,  jer su u krovini razvijene nepropusne stijene.

Monitoring podzemnih voda se vrši za potrebe upravljanja vodama te će izvođenje ovih pijezometara biti od neprocjenjive važnosti za kvalitetnije korištenje, zaštitu i upravljanje vodnim tijelima podzemnih voda u ovom regionu.