Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode - 2 LOT-a 1132-1-1-54-3-34-22

60-292-11_Odluka o izboru_LOT 1 Hemikalije.pdf
60-292-12_Odluka o izboru_LOT 2  Standardi za kalibraciju i provjeru kontrole kvaliteta.pdf