Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024 - 2029)

 

U skladu s odredbama Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine te Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda, Agencija za vodno područje rijeke Save je pripremila Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) za provođenje javnih konsultacija.


U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu”, koji je finansiran iz sredstava IPA II fonda i implementiran uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH, osim krovnog izvještaja, priprema se pet zasebnih Planova:  dva u Federaciji BiH (vodno područje rijeke Save i Jadranskog mora), dva u RS-u (za oblasne riječne slivove Save i Trebišnjice) te Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko Distrikt u BiH.


Krovni izvještaj za BiH treba da sumira ključna pitanja i mjere predstavljene u okviru ostalih pet planova, naglašavajući važnost međusobne saradnje i koordinacije za prekogranična kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih institucija za upravljanje vodama.


Svrha Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definiranje strukturnih i nestrukturnih mjera te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika tako i za vodno područje rijeke Save u FBiH kao cjeline.


Obavijest o javnim konsultacijama s terminima planiranih javnih prezentacija, kao i sam Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH i prateći dokumenti, dostupni su od 08.11.2022. godine na web stranici Agencije (https://www.voda.ba/nacrt-plana-upravljanja-rizikom-od-poplava-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-2024-2029) .Time je i formalno počeo postupak javnih konsultacija i pozvana javnost da se uključi u raspravu.


Javne prezentacije ovog dokumenta bit će održane u Sarajevu, Tuzli i Bihaću.


Komentari, sugestije i prijedlozi na Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH mogu se dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo do 30.4.2023. godine putem web stranice: https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije, e-maila: frmp@suezconsulting.rs ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).