Nacrt strateške studije o uticaju na okoliš plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BIH (2024. - 2029.)

OBAVIJEST O POSTUPKU JAVNIH KONSULTACIJA ZA NACRT STRATEŠKE STUDIJE O UTICAJU NA OKOLIŠ PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2024-2029)


Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 70/06), te Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (Sl.novine FBiH, br. 26/09), Agencija za vodno područje rijeke Save (u daljem tekstu Agencija) priprema Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) i Nacrt strateške studije o uticaju na okoliš za isti.

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save  i strateška studije o uticaju na okoliš za isti se implemetnira u sklopu Projekta pod nazivom „Tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu” koji se finansira iz IPA II fonda, a implementira uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH.

Ovaj dokument je dostupan u nastavku.

Javna prezentacija Nacrta strateške studije o uticaju na okoliš Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) ) održat će se:

17.01.2023. god. Grand Hotel Tuzla (ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000) sa početkom u 12:00h.
07.02.2023. god.  Hotel Park Bihać (Petog korpusa 3, Bihać 77000) sa početkom u 12:00h.

Molimo Vas da putem e-maila: frmp@suezconsulting.rs) izvršite prijavu svih sudionika iz Vaše organizacije koji planiraju prisustvovati prezentaciji Nacrta strateške studije o uticaju na okoliš Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029), najkasnije 2 (dva) dana prije datuma zakazanih prezentacija do 15.00 sati.

Ovim putem Vas ujedno pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge na  Nacrt strateške studije o uticaju na okoliš Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029), dostavite Agenciji najkasnije do 30.04.2023. god.

Komentare, sugestije i prijedloge možete dostaviti:
•    putem web stranice : https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije
•    e-maila:  frmp@suezconsulting.rs  i
•    direktno pisanim putem na adresu Agencije (ul. Hamdije čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo).
 

Nakon završetka postupka konzultiranja javnosti navedeni dokument će biti dorađen i isti će biti korišten za dalju proceduru.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

NACRT STRATEŠKE STUDIJE O UTICAJU NA OKOLIŠ PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BIH (2024-2029)