Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Novelacija Uređenja korita rijeke Željeznice od mosta Spasa u Butmiru do entitetske linije u Vojkovićima na području Regulacionog plana Nova Ilidža III - 1132-1-2-161-3-136/23

30-238-2_Odluka o izboru_Novelacija uređenja korita r Željeznice do mosta spasa u Butmiru.pdf