OBAVIJEST O DAVANJU NA UVID JAVNOSTI ELABORATA ZA IZMJENU GRANICE VODNOG DOBRA UZ RIJEKU TINJU NA PODRUČJU K.O. SREBRENIK GRAD U GRADU SREBRENIKU

Shodno odredbama člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, broj: 26/09 i 65/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik) „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo daje na uvid javnosti „Elaborat za izmjenu granice vodnog dobra uz rijeku Tinju na području K.O. Srebrenik Grad u Gradu Srebreniku“ (akt broj: 271/22 od oktobra 2022. godine), izrađen od strane firme „Geodet“ d.o.o. Sarajevo. Nakon provedene javne nabavke, isti je izrađen u skladu sa svim odredbama Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i svim odredbama Pravilnika.

Na osnovu odredbi člana 4. stav (4) Pravlnika isti je ovjeren od strane Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Srebrenika (akt broj: 03-26-2905/2022 od 18.11.2022. godine), a predmetna potvrda je priložena u sklopu Elaborata.

Elaborat u pdf formatu je dostupan za javni uvid na web stranici Agencije, www.voda.ba/ Aktuelno/Obavještenja i javni poziv, a također i na službenoj web stranici Grada Srebrenika.

Elaborat će biti dostupan za javni uvid u periodu od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.
Elaborat: 271-VODNO DOBRO_SREBRENIK-REGULACIJA RIJEKE TINJE OD KOPRICA MOS (PDF)