OBAVIJEST O DAVANJU NA UVID JAVNOSTI ELABORATA ZA IZMJENU GRANICE VODNOG DOBRA UZ RIJEKU TINJU NA PODRUČJU K.O. TINJA K.O. PODPEĆ I K.O. UROŽA U OPĆINI SREBRENIK

Shodno odredbama člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, broj: 26/09 i 65/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik) „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo daje na javni uvid „Elaborat za izmjenu granice vodnog dobra uz rijeku Tinju na području K.O. Tinja K.O. Podpeć i K.O. Uroža u Općini Srebrenik“ (akt broj: 146/22 od juna 2022. godine), izrađen od strane firme „Geodet“ d.o.o. Sarajevo. Nakon provedene javne nabavke, isti je izrađen u skladu sa svim odredbama Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i svim odredbama Pravilnika.

Na osnovu odredbi člana 4. stav (4) Pravlnika isti je ovjeren od strane Službe geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Srebrenika (akt broj: 03-27-914/22 od 12.07.2022. godine), a predmetna potvrda je priložena u sklopu Elaborata.
Elaborat u pdf formatu je dostupan za javni uvid na web stranici ove Agencije, www.voda.ba/ Aktuelno/ Obavještenja i javni poziv, a također i na službenoj web stranici Grada Srebrenika.

Elaborat će biti dostupan za javni uvid u periodu od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

ELABORAT ZA  IZMJENU GRANICE VODNOG DOBRA UZ RIJEKU TINJU (PDF)