OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/1 K.O. Otoka II u općini Bosanska Krupa uz rijeku Unu

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označena kao k.č. 618/1 K.O. Otoka II u općini Bosanska Krupa, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1001 K.O. Otoka II u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 618/1 K.O. Otoka II (naziv: Una, način korištenja: Rijeka, površina: 323758 m2), u površini od 54 m2 koja bi se koristila u svrhu postavljanja privremenog objekta, te u površini od 43 m2 koja bi se koristila šest mjeseci u godini i to od 01.04. do 30.09. za potrebe obavljanja sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti u periodu od 20 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.