Obavještenje za Zakup dijela JVD uz rijeku Unu dio kc 5283_4 KO Bihać - Grad-podnosilac zahtjeva N&A Bihać

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koje pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označena kao k.č. 5283/4 K.O. Bihać-Grad (po novom premjeru), što odgovara k.č. 5/41 K.O. SP_Bihać (po starom premjeru) u Gradu Bihaću, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 9482 K.O. SP_Bihać u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra.
Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 5283/4 K.O. Bihać-Grad (naziv parcele: Obala, način korištenja: Ostalo neplodno zemljište, površina: 96 m2), u površini od 46 m2 koja bi se koristila u svrhu postavljanja privremenog montažno-demontažnog objekta, u periodu od 10 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresu Ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.