OBAVJEŠTENJE za zakup javnog vodnog dobra za k.č. 1580 K.O. Bihać-Grad i dio k.č. 1586, 1587 i 1590 K.O. Bihać-grad u gradu Bihaću uz rijeku Unu

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišne čestice koje pripadaju javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označene kao k.č. 1580 i 1586 K.O. Bihać-Grad u gradu Bihaću, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 17246 K.O. Bihać-Grad i k.č. 1587 i k.č. 1590 K.O. Bihać-Grad u gradu Bihaću, upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 17244 K.O. Bihać-Grad, upisane u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra.

Zahtjev se odnosi na zemljišnu česticu k.č. 1580 K.O. Bihać-Grad (naziv: Jotanove Otoke, način korištenja: šuma 4. klase, površine: 932 m2) u površini od 932 m2 i na dijelove zemljišnih čestica: dio k.č. 1586 K.O. Bihać-Grad (naziv: Jotanove Otoke, način korištenja: šuma 4. klase, površine: 1635 m2) u površini od 500 m2, dio k.č. 1587 K.O. Bihać-Grad (naziv: Jotanove Otoke, način korištenja: šuma 4. klase, površine: 4620 m2) u površini od 500 m2 i dio k.č. 1590 K.O. Bihać-Grad (naziv: Jotanove Otoke, način korištenja: šuma 4. klase, površine: 6514 m2) u površini od 500 m2, koje bi se koristile u svrhu kulturnih, turističkih i sportskih aktivnosti u periodu od 30 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.