Očišćeno korito Spreče na više lokacija u Gračanici

Završeno je čišćenje korita Spreče na području nekoliko mjesnih zajednica u Gračanici. Riječ je o Pribavi, Donjoj Orahovici, Miričini. Cilj je bio povećanje propusne moći korita čime je omogućeno normalno oticanje rijeke tokom povećanih proticaja. Na taj način želi se smanjiti rizik od izlijevanja Spreče i šteta na okolnim poljoprivrednim površinama i objektima. Uklonjeni su nanosi smeća, riječni sprudovi i sav naneseni materijal koji je onemogućavao protok rijeke.

Radove je sa 300.000 KM finansirala Agencija za vodno područje rijeke Save. Ukupna dužina očišćenih dionica iznosi 1.300 metara.