Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke: Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 - 1132-1-3-111-3-74/22

30-781-10_Odluka o izboru_Regulacija korita rijeke Sprece u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1.pdf