Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 2 LOT-a. LOT 1 Hemikalije - 1132-1-1-43-3-24/23

60-263-10_Odluka o izboru_LOT 1  Hemikalije .pdf