Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 2 LOT-a. LOT 2 - Standardi za kalibraciju i provjeru kontrole kvaliteta - 1132-1-1-43-3-24/23

60-263-11_Odluka o izboru_LOT 2 Standardi za  kalibraciju i provjeru kontrole kvaliteta .pdf