Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga pod nazivom: Izrada projektno-tehničke dokumentacije nasipa na obalama rijeka Bosne u naselju Seoča-Dobrinje, Grad Visoko - 1132-1-2-52-3-31/23

30-363-16_Odluka o izboru_GP_Bosne Seoča-Dobrinje Visoko.pdf