Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode 2 LOT-a - 1132-1-2-51-3-43/21

LOT 1: Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga  u Laboratoriji za vode
LOT 2: Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Laboratoriji za vode