Održan sastanak Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja

Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) čine brojne članice koje rade u skladu s Konvencijom o saradnji na zaštiti i održivoj upotrebi rijeke Dunav. Uspješna implementacija Okvirne direktive o vodama EU prioritet je zemalja dunavskog slivnog područja. U operativni rad ICPDR-a uključena je i Bosna i Hercegovina. Ovogodišnji dvodnevni sastanak Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja ( APC EG)  održan je u Sarajevu, a domaćin i organizator bila je Agencija za vodno područje rijeke Save. Jedan od osnovnih zadataka ove grupe eksperata, čiji su sastanci jednom godišnje, je rad i testiranje AEWS-a (Sistem za dojavu incidentnih zagađenja), ali uključuje i primanje, obradu i prenošenje informacija o mogućim prekograničnim incidentnim zagađenjima. Godišnje budu održana dva probna testa, jedan u okviru  redovnog sastanka stručne grupe, a drugi bez prethodne najave. Cilj je kvalitetnija obuka i bolja pripremljenost za nepredvidive situacije kao što su incidentna zagađenja. Svako testiranje bude registrirano u AEWS sistemu i prezentirano u Izvještaju sekretarijata Dunavske komisije. Na posljednjem sastanku u Sarajevu naglašena  je potreba češćeg organiziranja ovakih testova.

Tokom prvog dana rada, članovi Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja obišli su prostorije Informacionog sistema voda Agencije za vodno područje rijeke Save. Rukovodioci Sektora za ISV te za upravljanje vodama, prezentirali su gostima razvoj i rad ISV-a, module, infrastrukturu i aplikacije koje koristi.