OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta - Mlađi stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove

Na osnovu člana 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19, 9/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a

raspisuje

O G L A S
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. Mlađi stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove...................... 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Pored opštih uslova navedenih u Zakonu o radu FBiH kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • VII stepen – VSS - Pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECST bodova) pravne struke;

 • Poznavanje rada na računaru,

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • učešće u vođenju evidencije iz oblasti radnih odnosa o radnicima (unošenje i ažuriranje podataka);

 • vrši izradu pojedinačnih akata u vezi radnih odnosa (odluke, rješenja, potvrde i dr.);

 • drugi poslovi po zahtjevu rukovodioca sektora i šefa službe, obavlja druge poslove po nalogu direktora Agencije.

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;

 2. Dokaz o poznavanju rada na računaru;

 3. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

 4. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

Pojašnjenja:

 1. Dokaz o poznavanju rada na računaru

Kandidat koji se prijavljuje na radno mjesto za koje je kao poseban uslov traženo poznavanje rada na računaru dužan je dostaviti sljedeće isprave koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju rada na računaru:

 • Uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem za rad na računaru, bez obzira da li se ista nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

 • Uvjerenje/potvrda fakulteta odnosno škole ili druge obrazovne ustanove o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili položenom predmetu informatike tokom školovanja (dokaz osim uvjerenja/potvrde može biti npr. ovjerena kopija indeksa/upisnice, prepis ocjena ostvarenih tokom školovanja, svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju);

 • Diploma, svjedočanstvo ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Dokumenti koji se neće smatrati valjanim dokazom o poznavanju rada na računaru:

 • Potvrda/uvjerenje firme ili ustanove u kojoj je kandidat radio ili sa kojom je ostvarivao poslovnu saradnju, odnosno pisana preporuka kojom se potvrđuje traženi nivo znanja rada na računaru kandidata.

 1. Generalne napomene

Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o radu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas za mlađeg stručnog saradnika za kadrovske i opšte poslove »)

 

Oglas ostaje otvore 15 dana od dana objavljivanja.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.