OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta - Viši stručni saradnik za hemijske poslove i referent

Na osnovu člana 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19, 9/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a
raspisuje

O G L A S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Viši stručni saradnik za hemijske poslove (AAS,GC) .......................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova navedenih u Zakonu o radu FBiH kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • VII stepen – VSS - Prirodno matematički fakultet Odsjek hemija – inžinjerski smjer odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECST bodova) prirodno-matematičke struke, Odsjek hemija – inžinjerski smjer,

 • 5 godina radnog iskustva u struci,

 • poznavanje rada na računaru,

 • poznavanje jednog svjetskog jezika.

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • razrada i provođenje hemijskih specijalističkih analiza na (Flame+hydride), AAS (Grafit furnace), AMA 254, GC (FID+ECD), GC(FPD+ECD), GCMS, i dr.

 • provjera radnog statusa mjernih instrumenata na kojima se vrše analize,

 • učešće u uvođenju novih ispitnih metoda,

 • priprema uzoraka za navedene instrumente,

 • učestvuje u Izradi Plana i programa monitoringa površinskih, podzemnih i otpadnih voda

 • učestvuje u aktivnostima po pitanju akcidentnih zagađenja u skladu sa Operativnim planom mjera AVP Sava u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja,

 • učestvuje u aktivnostima po pitanju akcidentnih zagađenja u skladu sa Federalnim operativnim planom za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti,

 • učestvuje u provođenju aktivnosti Federalnog operativnog plana odbrane od poplava (FOP)

 • učestvuje u aktivnostima radnih timova formiranih od strane direktora,

 • daje stručna mišljenja i tumačenje rezultata

 • učešće u izradi strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu i korištenje voda u BiH,

 • učešće u izradi plana upravljanja vodama na vodnom području,

 • učešće u izradi pojedinačnih i godišnjih izvještaja o obavljenim ispitivanjima voda te tumačenje podataka iz svog resora

 • obavljanje terenskih i ostalih laboratorijskih analiza,

 • izrada parcijalnih izvještaja o obavljenim analizama,

 • učešće u izradi završnih izvještaja poslova koje obavlja laboratorij,

 • prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka o ispitivanju voda,unos podataka u ISV,

 • konstantno usavršavanje iz oblasti analitičkih metoda,

 • saradnja sa drugim specijalističkim laboratorijama,

 • definiranje nabavnih specifikacija za laboratoriju i organizacija prijemne kontrole nabavljenih materijala i usluga,

 • Poslovi menadžera kvaliteta definisani standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 Uspostavljanje, održavanje i neprekidno poboljšavanje sistema kvaliteta laboratorije.

- razvija, osigurava i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa

zatjevima Standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 17025,

 • učestvuje u izradi i ažuriranju dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom u

skladu sa zatjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 17025,

 • učestvuje u provođenju procedura javnih nabavki za potrebe laboratorije,

 • obavlja druge poslove po zahtjevu rukovodioca sektora,

 • ostali poslovi po nalogu rukovodioca sektora,

 • ostali poslovi i zadaci po nalogu direktora.

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija fakultetske diplome ovjerena od strane nadležnog organa;

 2. Dokaz o radnom iskustvu;

 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru;

 4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;

 5. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

 6. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

 

 1. Referent, vozač, domar, ekonom ........................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova navedenih u Zakonu o radu FBiH (navršenih 15 godina života i opšta zdravstvena sposobnost) kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • IV stepen – SSS - Škola tehničkog usmjerenja,

 • vozač ”B” kategorije

Kratak opis poslova radnog mjesta:

 • poslovi redovnog jednostavnijeg održavanja zgrade i pripadajućih prostora,

 • rukovanje sistemima za distribuciju tehničkih plinova, grijanja i klimatizacije zgrade,

 • registracija ulazaka stranaka u prostor zgrade laboratorije

 • sitnije nabavke za potrebe laboratorije,

 • Upravljanje i prevoz vozilom

 • pranje i briga o tehničkoj ispravnosti vozila,

 • sve aktivnosti vezano za registraciju vozila,

 • prijava štete na vozilima,

 • redoviti i tehnički pregledi vozila,

 • obavljanje redovnih i vanrednih servisa,

 • obavlja druge poslove po zahtjevu rukovodioca sektora,

 • obavlja druge poslove po nalogu direktora Agencije.

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

 1. Kopija srednjoškolske diplome ili ekvivalent ovjerena od strane nadležnog organa;

 2. Kopija vozačke dozvole „B“ kategorije ovjerena od strane nadležnog organa;

 3. Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa ili potvrda o prebivalištu (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);

 4. Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

 

Pojašnjenja:

 1. Dokaz o radnom iskustvu tražen oglasom

Kandidat koji se prijavljuje na radno mjesto za koje je kao poseban uslov traženo posjedovanje radnog iskustva određene vrste i dužine, dužan je dostaviti:

 • potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojeg radi odnosno poslodavaca kod kojih je kandidat radi ili

 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno Porezne uprave uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje oglasom tražene struke i koliko dugo.

Potvrda/uvjerenje poslodavca obavezno treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Naziv i sjedište poslodavca;

 • Broj i datum;

 • Mjesto izdavanja potvrde/uvjerenja;

 • Podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao;

 • Informaciju da li su poslovi koje je kandidat obavljao poslovi oglasom tražene visoke stručne spreme /visokog obrazovanja;

 • Precizan period obavljanja navedenih poslova;

 • Potpis ovlaštenog lica i pečat.

Dokumenti koji se neće smatrati valjanim dokazom o vrsti i dužini radnog iskustva su:

 • Uvjerenje fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno porezne uprave dostavljeno bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja na osnovu kojih se može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo;

 • Pismo preporuke bez obzira na njegov sadržaj;

 • Radna knjižica;

 

 1. Dokaz o poznavanju rada na računaru

Kandidat koji se prijavljuje na radno mjesto za koje je kao poseban uslov traženo poznavanje rada na računaru dužan je dostaviti sljedeće isprave koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju rada na računaru:

 • Uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem za rad na računaru, bez obzira da li se ista nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

 • Uvjerenje/potvrda fakulteta odnosno škole ili druge obrazovne ustanove o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili položenom predmetu informatike tokom školovanja (dokaz osim uvjerenja/potvrde može biti npr. ovjerena kopija indeksa/upisnice, prepis ocjena ostvarenih tokom školovanja, svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju);

 • Diploma, svjedočanstvo ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Dokumenti koji se neće smatrati valjanim dokazom o poznavanju rada na računaru:

 • Potvrda/uvjerenje firme ili ustanove u kojoj je kandidat radio ili sa kojom je ostvarivao poslovnu saradnju, odnosno pisana preporuka kojom se potvrđuje traženi nivo znanja rada na računaru kandidata.

 1. Dokaz o poznavanju stranog jezika

Kandidat koji se prijavljuje na radno mjesto za koje je kao poseban uslov traženo poznavanje stranog jezika dužan je dostaviti sljedeće isprave koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju stranog jezika:

 • Uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se ista nalazi u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;

 • Uvjerenje/potvrda ili druga isprava fakulteta odnosno škole ili druge obrazovne ustanove o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika ili položenom predmetu stranog jezika tokom školovanja (dokaz pored uvjerenja/potvrde može biti npr. ovjerena kopija indeksa/upisnice, prepis ocjena ostvarenih tokom školovanja, svjedočanstvo o završenom razredu ili obrazovanju);

 • Diploma, svjedočanstvo ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesor stranog jezika, prevodioc, asistent prevodioca i sl.);

 • Diploma završenog fakulteta odnosno škole ili druge obrazovne ustanove ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Dokumenti koji se neće smatrati valjanim dokazom o poznavanju stranog jezika:

 • Potvrda/uvjerenje firme ili ustanove u kojoj je kandidat radio ili sa kojom je ostvarivao poslovnu saradnju, odnosno pisana preporuka kojom se potvrđuje znanje/poznavanje stranog jezika kandidata.

 1. Generalne napomene

Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora o radu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

 

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas - Viši stručni saradnik za hemijske poslove (AAS,GC)»
odnosno sa naznakom «za oglas - Referent, vozač, domar, ekonom» )

Oglas ostaje otvore 15 dana od dana objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.