Osiguranje proticajnog profila na vodotocima I kategorije

07. 07. 2021. U skladu s odredbama Zakona o vodama, pod uređenjem vodotoka i drugih voda podrazumijeva se njihovo održavanje i drugi radovi kojima se omogućava kontrolirani i neškodljivi protok. Zahvati s ciljem uređenja voda, planiraju se i izvode na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika njihovog režima i bitno ne remeti prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema. Vađenje materijala iz vodotoka dozvoljeno je u obimu i na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti ravnotežu ekosistema ili ne pospješuje štetno djelovanje voda.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo svake godine vrši preventivne aktivnosti na osiguranju proticajnog profila na vodotocima koji su u njenoj nadležnosti na teritoriji Federacije BiH. Da bi se to postiglo, često je neophodno ukloniti nanose iz vodotoka a sve s ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda.

Takva aktivnost organizirana je i ove godine. U toku su obilasci vodotoka prve kategorije koje provode stručne službe Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Na osnovu zapisnika s adekvatnom foto dokumentacijom, analiza i istraživanja, biće predložene lokacije i obim radova (gdje i u kojoj količini treba ukloniti nanos). Ekipe će obići rijeke Bosnu, Tinju, Spreču, Usoru, Drinu i Krivaju uz asistenciju nadležnih općinskih organa. U narednom periodu planiran je obilazak i ostalih vodotoka.