Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)

Vlada Federacije BiH na 331. sjednici, održanoj 15.09.2022. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.).

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 75/22.

Nacrt - Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022.-2027.

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.), sa pratećim dokumentima, nalazi se u nastavku.

Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
Korisničke mape
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD7 Konsultovanje javnosti
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD6 Integraciona pitanja
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD5 Program mjera - Dodaci
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD5 Program mjera
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD4 Ekonomske analize korištenja voda
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD3 Okolišni ciljevi upravljanja vodama
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD2 Značajna pitanja upravljanja vodama
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD1 Karakterizacijski izvještaj - 2. dio - Dodaci
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD1 Karakterizacijski izvještaj - 1. dio