Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022 -2027.)

Prema Radnom planu za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama, krajem ove godine planiran je završetak izrade Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za period 2022-2027.  Od januara 2021. uslijediće šestomjesečna  javna rasprava/konsultiranje javnosti o ovom dokumentu.

Agencija za vodno područje rijeke Save započela je i aktivnosti na izradi Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama. Provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom, kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani učinci na okoliš, uzimajući u obzir ciljeve i obuhvat Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save, a sve prema Zakonu o zaštiti okoliša Federacije BiH.  Nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama biće prezentiran javnosti u aprilu 2021. godine.

Prijedlozi ova dva značajna dokumenta će krajem 2021. godine biti upućeni  nadležnim institucijama na donošenje/usvajanje.

Pozivamo zainteresirane subjekte da učestvuju u izradi i javnoj raspravi o nacrtu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022 - 2027.)  kao i studiji Strateške procjene uticaja na okoliš nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2022 - 2027.).