Podrška EU održivom upravljanju vodnim resursima u Bosni i Hercegovini

„Podrška Europske unije upravljanju riječnim slivovima u BiH“ naziv je projekta koji bi trebao ubrzati potrebne reforme u sektoru voda u Bosni i Hercegovini. Prva radionica održana je u Sarajevu. Riječ je o projektu koji finansira Europska unija u iznosu od 1.125.000 eura.
Harmoniziranje metodologija za upravljanje riječnim slivovima u Bosni i Hercegovini s ciljem efikasnog planiranja u skladu s Okvirnom direktivom EU o vodama, ključni je zadatak koji će se u okviru ovog projekta, u saradnji s korisničkim institucijama u BiH, provoditi u narednih 18 mjeseci.
Radionica je bila prilika za upoznavanje učesnika s osnovnim aktivnostima na postizanju četiri ključna rezultata a koji se odnose na usklađivanje metodologija za upravljanje riječnim slivovima u BiH za planski period 2028-2033, nadgradnju informacionih i sistema za praćenje voda te jačanje kapaciteta za implementaciju Okvirne direktive EU o vodama i redovno ažuriranje planova upravljanja riječnim slivovima u BiH.
Okvirna direktiva Europske unije o vodama ključni je dokument u upravljanju vodama u Europskoj uniji, uspostavlja pravni okvir zaštite i poboljšanja statusa svih vodenih ekosistema te osigurava dugoročno održivo upravljanje vodnim resursima.
Projekt „Podrška Europske unije upravljanju riječnim slivovima u BiH“ provodi konzorcij koji predvodi NIRAS, u saradnji s kompanijama ENOVA i DAI, saopćio je projektni tim.