Podrška Evropske unije upravljanju rizicima od poplava u Bosni i Hercegovini

Prema Direktivi Evropske unije, planovi upravljanja rizikom od poplava određuju kako institucije i zajednice trebaju raditi zajedno na upravljanju rizikom od poplava u pogledu spremnosti, prevencije, zaštite i odgovora na potencijalne opasnosti u skladu sa zahtjevima EU. Trogodišnji projekat „Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ pružio je podršku razvoju integriranog upravljanja rizicima od poplava u BiH prema EU Direktivi i u koordinaciji s Okvirnom direktivom o vodama.


“Uprkos ograničenjima uzrokovanim pandemijom COVID-19, projektni tim je uspio finalizirati pet planova, uključujući krovni za Bosnu i Hercegovinu. Proces javnih konsultacija je uspješno završen za Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH. Izrađeni planovi i drugi rezultati projekta predstavljaju solidnu osnovu za implementaciju mjera upravljanja rizikom od poplava i usklađenost sa EU Direktivom u narednim šestogodišnjim ciklusima i utvrđuju put za poboljšanja u budućim ciklusima“, rekao je Nijaz Lukovac, voditelj projektnog tima.


U toku provedbe projekta, osim krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je pet nacrta planova upravljanja rizikom od poplava za sve jedinice upravljanja u Bosni i Hercegovini.


Očekuje se da će rezultati projekta koji se odnose na planove u RS-u nadležne institucije finalizirati u narednom periodu.


Pripremljena je i Strateška procjena uticaja na okoliš za svaki plan upravljanja rizikom od poplava i predstavljena u okviru procesa javnih konsultacija održanih u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Mostaru i Brčkom. Projekat je također razvio šemu izvještavanja o implementaciji planova upravljanja rizicima od poplava u skladu sa standardima i smjernicama EU i integriran je u informacione sisteme voda. Strateški dokument za praćenje je važno postignuće projekta, jer uključuje aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se dodatno unaprijedilo usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a o upravljanju vodama.


Ovaj projekat vrijedan dva miliona eura finansira Evropska unija i samo je jedan od brojnih u okviru sveobuhvatne podrške EU Bosni i Hercegovini u sektoru upravljanja vodama u oblasti zaštite od poplava, naglašeno je u saopćenju.