Posjeta predstavnika Agencije za vodno područje Jadranskog mora Agenciji za vodno područje rijeke Save

U posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo boravili su predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara. S obzirom na to da Agencija iz Mostara počinje realizaciju projekta uspostave prognoznih sistema za rano upozorenje od poplava, cilj je bio čuti iskustva uposlenika Agencije za vodno područje rijeke Save u ovoj oblasti.

-    Očekujemo da ćemo u ovoj godini pokrenuti neke aktivnosti. Prošle godine smo konačno dobili zeleno svjetlo iz međunarodnih finansijskih institucija - EU i UNDP-a, a osigurana su određena sredstva iz fonda GFC-a i IPA programa za te namjene. S obzirom na iskustvo kolega iz AVP Sava, želimo što više informacija iskoristiti u pripremnoj fazi ovog projekta da u njegovoj realizaciji ne pravimo nepotrebne greške - kazao je direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora Damir Mrđen.

Način uspostave sistema, održavanje, prikupljanje podataka te njihova obrada i upotreba - neka su od pitanja na koje su gostima odgovarali uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save. Rukovodilac Sektora za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda je kolegama objasnio da je rad ISV-a ranije bio organiziran u okviru Sektora za upravljanje vodama kao Odjeljenje za ISV. Stalno inoviranje rada i usklađivanje s najnovijim dostignućima u ovoj oblasti, omogućili su i formiranje zasebne organizacione jedinice unutar Agencije - Sektora za informacioni sistem voda. Čine ga Odjeljenje za informacioni sistem voda i Odjeljenje za prognozu.  

U kratkoj prezentaciji, rukovodilac Odjeljenja za prognozu Adnan Topalović predstavio je put uspostave prognoznih sistema za rano upozorenje od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Izrada sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save počela je krajem 2015. godine.  Aktivnosti na njegovoj uspostavi završene su sredinom 2021. godine. Od 2015, kada je na vodnom području rijeke Save u FBiH u sistemu bilo više od 90 automatskih hidroloških i meteoroloških/padavinskih stanica, puno je urađeno na razvoju prognoznih sistema. Agencija za vodno područje rijeke Save danas raspolaže sa gotovo 130 automatskih stanica različite namjene. Prikupljeni podaci se obrađuju u realnom vremenu, na satnoj osnovi u okviru Informacionog sistema voda (Wiski platforma).

Nacionalna platforma za predviđanje poplava bazirana je na MIKE softveru, a realizirana po slivovima od 2015. do 2021. godine.

-    Na MIKE platformi uspostavljeni su prognozni hidrološko-hidraulički modeli za slivove Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Tinje. Kombinirani hidrološko-hidrodinamički model za modelirano područje, odnosno sliv, izrađen je za simulaciju protoka i vodostaja tokom razdoblja od šest dana, počevši dva dana unazad i nastavljajući se za naredna četiri. Hidrološki NAM model je kao prvi korak izrađen za cijelo slivno područje pojedinog sliva da bi omogućio dotok s podslivova do riječnih ogranaka u hidrodinamičkom modelu - istakao je rukovodilac Odjeljenja za prognozu Adnan Topalović.

Aktivno je učešće i u Regionalnoj platformi za prognozu poplava na cijelom slivu rijeke Save - Sava FFWS platforma realizirana  od 2016. do 2018. godine. Uključuje sve podatke i modele zemalja u slivu Save bazirane na prekograničnoj saradnji za potrebe prognoze poplava. Prognozerima pruža stručni alat te im omogućava da generiraju hidrološke prognoze kao rezultat simulacija hidroloških i hidrauličkih modela, uključujući i osmotrene podatke iz mjernih stanica te numeričke vremenske prognoze (NWP).

Uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save koriste i Evropsku platformu za hidrološku prognozu, odnosno EFAS System.

-    Poseban značaj ovog sistema jeste što su obuhvaćeni bujični vodotoci.  Tako da imamo prikaz bujičnih poplava. Svjedoci smo da su nam u prošloj godini najveći problem bile upravo takve poplave koje izazivaju padavine na bujičnim vodotocima – dodao  je rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Almir Prljača.
Od 2019 do 2021. godine realizirana je i Platforma za podsliv Drine bazirana na HEC-RTS softveru.

Rad prognostičkih platformi se prati i analizira svakodnevno, a zasniva se na unošenju podataka, meteo i prognozi vodostaja i proticaja te pregledu EFAS sistema. Platforme su alat za blagovremeno davanje informacija nadležnim institucijama, posebno u vanrednim situacijama.

-    Uspostavom prognoznih sistema, počele su i aktivnosti na pripremi Obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja te Informacije o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save baziranim na rezultatima prognoznih modela. Samim tim osigurano je i pravovremeno obavještavanje stanovništva u ugroženim područjima – objasnio je Topalović.

Gostima iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora ukazano je i na potrebu stalnog inoviranja i održavanja Informacionog sistema voda. Tokom implementacije, vršena je i konstantna obuka uposlenika Agencije, jer unapređenje hidroloških i hidrauličkih modela mora pratiti i adekvatna edukacija.

-    Trenutno radimo na implementaciji FLOOD SMART platforme za upravljanje poplavama. Jedan od najvećih izazova kod odbrane od poplava je koordinacija nadležnih institucija za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara uz pravovremeno informiranje javnosti. Ovakva IT- platfoma poboljšala bi njihovu međusobnu saradnju - kazao je rukovodilac Sektora za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda.

Podaci o vodostajima su transparentni i dostupni široj javnosti na linku  http://vodostaji.voda.ba, ali i na web stranici Agencije - www.voda.ba.

-    Velika je posjećenost naše stranice prilikom vanrednih hidroloških stanja. Bilo da je riječ o institucijama, građanima ili medijima koji se pozivaju na Agenciju i objavljuju podatke prikupljene s mreže automatskih hidroloških stanica o stanju vodostaja -  istakao je rukovodilac Almir Prljača.  

Gosti iz Mostara su imali brojna pitanja o svim aspektima uspostave i funkcioniranja prognozih sistema.

-    Zahvaljujem se kolegama. Očito je iskustvo višegodišnjeg korištenja prognoznih sistema za hidrološko-hidrauličku prognozu. Ovo su stvari koje mislim da nemaju baš ni sve zemlje u okruženju - kazao je na kraju posjete direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora Damir Mrđen.