Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite u posjeti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Pravovremena prognoza, informiranje stanovništva i usmjereno djelovanje nadležnih institucija  smanjuju rizik od ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima pogođenim poplavama. Upravo je to i bio cilj posljednjih projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo čiji su rezultati prezentirani predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite. Prvenstveno je riječ o Mapama - opasnosti i rizika od poplava. Rezultati su stavljeni na raspolaganje strukturama Federalne uprave civilne zaštite. Biće potrebno ugraditi ih u procjene rizika i planove zaštite i spašavanja na svim nivoima, istaknuli su predstavnici FUCZ.

- Podaci koje FUCZ dobije na ovaj način olakšaće njihov rad na terenu. Pravovremena razmjena podataka koristiće tokom provođenja operativnih mjera u ugroženom području, svoje resurse će rasporediti tamo gdje su najpotrebniji. I pravovremena prognoza intenzivnijih padavina u naredna tri dana uticaće na ublažavanje posljedica na ugroženom području. Takvim, zajedničkim djelovanjem, moguće je smanjiti rizike i značajnije štete od poplava - rekao je rukovodilac Sektora za upravljanje vodama AVP Sava Almir Prljača.

Na sastanku je prezentiran i Plan postupanja u slučaju rušenja brane Hazna. Naime, odlukom Vlade Federacije BiH brane Hazna i Vidara uvrštene su 2001. godine u zaštitne vodne objekte poplavnog područja srednja Posavina. Nakon što je 2018. izrađen Plan postupanja za slučaj pucanja ili rušenja brane Vidara, isti dokument urađen je i za Haznu. Na ovaj način je rizik od plavljenja Gradačca, usljed eventualnog rušenja brana, sagledan u potpunosti te izrađeni planovi postupanja nadležnih institucija i provođenje mjera zaštite.

- Redovne kontrole sigurnosti su neophodne i zbog činjenice da se brane nalaze u centralnom dijelu Gradačca. Svi se nadamo da takvih situacija neće biti, ali sačinjeni su planovi postupanja u slučaju pucanja ili rušenja. Preko FUCZ o rezultatima ovih projekata biće upoznate i općinske službe civilne zaštite, dodao je Prljača.
Preliminarna procjena, kao prvi korak upravljanja poplavnim rizikom definiran EU Direktivom o poplavama, ukazala je na 68 najugroženijih lokacija na slivu rijeke Save te 16 na vodnom području Jadranskog mora. Analiza najugroženijih područja rezultirala je izradom Mapa-opasnosti i rizika od poplava. U toku je izrada Plana upravljanja rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini kao trećeg koraka.

- Za FUCZ je posebno značajna Mapa - opasnosti i rizika od poplava, kao preduvjet za Plan upravljanja poplavnim rizikom u BiH. Za njegovu izradu zadužena je Agencija za vodno područje rijeke Save. Aktivno ćemo se uključiti u javnu raspravu kao jedna od zainteresiranih strana. Donošenje ovih dokumenata biće od velike koristi za organizaciju, planiranje i osiguravanje provođenja preventivnih i operativnih mjera u oblasti zaštite i spašavanja - rekla je pomoćnica direktora FUCZ u Sektoru za planiranje, mjere zaštite i spašavanje i vatrogastvo Dalila Efendić.

Dodaje da će FUCZ inicirati korištenje Mapa - rizika i opasnosti u svojim procjenama i planovima, posebno kada je riječ o lokalnim zajednicama.

- FUCZ su potrebni podaci na vrijeme, prije nastanka prirodne nesreće, odnosno  prije nego što se federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite upute u akcije zaštite i spašavanja prema ugroženim područjima. Šta se očekuje na poplavom ugroženom području, koji su dijelovi naseljenih mjesta najugroženiji, dubina i brzina vode te visina plavnog vala, sve su to podaci koji su nam dostupni zahvaljujući projektima Agencije za vodno područje rijeke Save – navela je pomoćnica direktora FUCZ Dalila Efendić.

Gosti iz Civilne zaštite posjetili su i Informacioni sistem voda AVP Sava, gdje su im prezentirane mogućnosti prognoznih modela za Unu, Sanu, Vrbas i rijeku Bosnu. Ovdje se svakodnevno prikupljaju podaci sa više od stotinu monitoring stanica površinskih i podzemnih voda te brana. Mreža monitoring stanica stalno se unapređuje. Namjera je projekt, već nominiran UNDP-u, proširiti i na kraška vrela.