Prezentacija Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš

07. 07. 2021.  Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pokrenula je aktivnosti na izradi Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022 -2027) u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. U toku je konsultiranje javnosti o ovom dokumentu, a sve s ciljem njegovog poboljšanja. Prezentaciju Nacrta Strateške procjene održanu 1. jula putem ZOOM platforme, pratilo je više od 60 zainteresiranih. Javna rasprava će biti finalizirana sredinom avgusta. Nakon toga, tekst ovog dokumenta biće dorađen i upućen u zakonom propisanu proceduru.

Strateška procjena se provodi na osnovu rezultata utvrđenih studijom kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani učinci na okoliš, uzimajući u obzir ciljeve i obuhvat Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save. Kao kompleksan i cjelovit postupak, treba da osigura obavezno sagledavanje razvojnih dokumenata i predloži rješenja i mjere kojima će zaštita okoliša biti ostvarena na optimalan i racionalan način. Sve Planom predviđene aktivnosti biće podložne razmatranju sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o okolišu Federacije BiH, Stratešku procjenu usvaja Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo upućen je poziv zainteresiranim za učestvovanje u javnoj raspravi o ovom dokumentu. Nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027) dostupan je na linku ispod:
https://www.voda.ba/uploads/docs/SPU20PUV20rijeke20Save202022-202720-14-06-2021.pdf