Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu


Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu
Komponenta Federacije BiH
IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)


Nedavno je u prostorijama Općine Pale Federacije BiH organizovano svečano potpisivanje ugovora između predstavnika nadležnih institucija za vode  Federacije BiH i predstavnika Svjetske banke za zajedničko rješavanje i finansiranje projekta zaštite od polava u područjima rijeke Drine. U nastavku donosimo širu informaciju o tome ilustrovanu sa nekoliko fotografija sa pomenutog skupa.Projekat zaštite od poplava Drine za BiH (ukupne vrijednosti 40.320.000,00 KM) finansira se iz sredstava IDA kredita Svjetske banke (34.560.000,00 KM), a realizira se kroz dvije komponente i to: komponenta u Federaciji BiH (14.698.500,00 KM)  i komponenta u Republici Srpskoj (19.861.500,00 KM), a ostatak sredstava je domaće učešće. Efektivnost projekta je nastupila u maju 2015. godine.

Što se tiče kompenente koja se odnosi na Federaciju BiH, cilj projekta je da se rekonstrukcijom i izgradnjom novih objekata za zaštitu od velikih voda rijeke Drine u općinama Goražde,  Foča   Federacije BiH, i rijeke Prače u općini Pale Federacije BiH osigura zaštita od štetnog djelovanja velikih voda rijeke Drine i rijeke Prače.


Za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za BiH - komponenta u Federaciji BiH  zaduženi su:

• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- za koordinaciju pri realizaciji Projekta
• PIU šumarstva i poljoprivrede- zaduženo za vršenje nabavki usluga projektovanja, radova i nadzora
• općine Goražde, Foča  Federacije BiH i Pale Federacije BiH-  zadužene za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanje dokumenata potrebnih po Zakonu o građenju za objekte koji se grade na njihovoj teritoriji.
• Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo- zadužena za tehničku podršku za pripremu i realizaciju Projekta. Agenija je također u svom trogodišnjem planu predvidjela  sufinansiranje projekata na rijeci Drini, kao vodotoku I kategorije u iznosu od 1.500.000,00 KM.
U cilju ubrzavanja pripreme projekta Agenija je kroz svoj Plan i Finansijski plan finansirala izradu sedam Glavnih projekata koji se odnose na Pod-projekte u općini Pale Federacije BiH, Goražde i Foča Federacije BiH i to za:
- Pod-projekt Prača u naselju Prača (izrađen i revidovan projekat),
- Pod-projekt Prača u naselju Hrenovica (izrađen i revidovan projekat)
- Pod-projekt Goražde – Vitkovići (izrađen i revidovan projekat),
- Pod-projekt Goražde uzvodno od Bačanskog mosta (izrađen i revidovan projekat),
- Pod-projekt Goražde nizvodno od centra grada (izrađen i revidovan projekat),
- Pod-projekt Ustikolina (izrađen i revidovan projekat),
- Pod-projekt Ustikolina (između ušća Kosovske i Koline)(izrađen i revidovan projekat).
Agencija je na razmatranim područjima organizovala i realizaciju aktivnosti na izradi granica vodnog dobra uz rijeku Drinu te rijeku Praču. Danas se ovi elaborati na raspolaganju općinama i velika su im pomoć pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na prostorima realizacije projekata.


Projekat, tj. Komponenta za Federaciju BiH, je podijeljen na slijedeće pod-dionice tj. Podprojekte:

Općina Pale Federacije BiH
1. Pod-projekt- Pale-Prača
Predviđeni radovi na Uređenju rijeke Prača u naselju Prača dužine cca 3000m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 2.500.000,00 KM, a licitirano cca 3.000.000,00 KM. Izvršen odabir izvođača radova, potpisavanje ugovora u toku. Potrebno još da Svjetska Banka putem PIU Šumarstva i poljoprivrede završi nabavku za odabir nadzornog organa u završnoj fazi) nakon čega će se moći uvesti izvođač u radove.

2. Pod-projekt- Pale Hrenovica
Predviđeni radovi na Uređenju rijeke Prača u naselju Hrenovica dužine cca 3300m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 3.500.000,00 KM, a licitirano cca 4.000.000,00 KM Izvršen odabir izvođača radova, potpisavanje ugovora u toku. Potrebno još da Svjetska Banka putem PIU Šumarstva i poljoprivrede završi nabavku za odabir nadzornog organa u završnoj fazi) nakon čega će se moći uvesti izvođač u radove.


Općina Goražde
3. Pod-projekt Goražde - Vitkovići;
Predviđena izgradnja obalouvrda u naselju Vitkovići na lijevoj obali dužine cca 2700 m i na desnoj obali dužine cca 1000 m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 2.390.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.

4. Pod-projekt Goražde uzvodno od Bačanskog mosta;
Predviđena izgradnja obalouvrda uzvodno od Bačanskog mosta dužine cca 2900 m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 1.870.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.

5. Pod-projekt Goražde - centar grada;
Predviđena izgradnja i nadogradnja parapetnog zida dužine oko 4600 m - na lijevoj i desnoj reguliranoj obali rijeke u gradskoj jezgri Goražda. Potrebno uraditi Glavni projekat koji finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, a odabir konsultanta u završnoj fazi). Procijena sredstava za realizaciju radova 920.000,00 KM.

6. Pod-projekt hitnih radova sanacije u Goraždu;
Predviđeni hitni radovi na popravci postojeće zaštitne obaloutvrde ukupne dužine 1418 m (oko 10 - 15 % radova završeno je do decembra 2013. godine) - Obnova obala rijeke Drine u Goraždu koje su oštećene u poplavi u decembru 2010. godine (urgentne mjere najvišeg prioriteta) - Projektna dokumentacija - Elaborat finalizirana, a potrebno je samo ažurirati Elaborat što finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, odabir konsultanta u završnoj fazi). Procijena sredstava za realizaciju radova 700.000,00 KM.

7. Pothranjenski potok
Predviđeni radovi regulacije Pothranjenskog potoka na dužini od 1000 m, tj. nastavak na regulisanu dionicu pa do industrijske zone Pobjeda. (Tokom pripreme finalnog projekta za Pothranjenski potok, posebna pažnja treba se obratiti na klizište na desnoj strani potoka koje bi moglo prouzrokovati negativne posljedice, ili u najgorem slučaju dovesti do pokretanja klizišta tokom faze izgradnje), Potrebno uraditi Glavni projekat koji finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, odabir konsultanta u završnoj fazi). Procijena sredstava za realizaciju radova 550.000,00 KM.

8. Pod-projekt Goražde – nizvodno od centara grada;

Predviđena izgradnja izgradnja obalouvrda nizvodno od donjeg mosta na lijevoj obali dužine cca 1110 m i na desnoj dužine cca 2380 m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 2.260.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.


Općina Foča Federacije BiH
1. Ustikolina
Predviđen nastavak izgradnje obalouvrde uzvodno od mosta u Ustikolini dužine cca 200 m, a do sada izvedeno cca 200 m. Projektna dokumentacija Regulacija lijeve obale rijeke Drine u Ustikolini - Glavni projekt (Bičakčić Sarajevo, Decembar 2009.) je ranije urađena, a Agencija finasirala izradu i reviziju noveliranog glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 280.000,00 KM. Pribavljeno odobrenje za građenje, a u toku je priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.

2. Ustikolina- Kosovska rijeka-pritoka Drine
Predviđena izgradnja zaštitnih obaloutvrda u poplavnoj zoni na pritoci Kosovska rijeka u dužini cca 200 m. Projektna dokumentacija Glavni projekt - Regulacija Kosovske rijeke (ZZV- Sarajevo, Mart 2012) je ranije urađena, a potrebno je izvršiti novelaciju tehničkog rješenja jer je u postojećem projektu dato tehničko rješenje koje nije ekološki prihvataljivo. Potrebno uraditi novelirani Glavni projekat koji finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, odabir konsultanta u završnoj fazi). Procijena sredstava za realizaciju radova 100.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.

3. Ustikolina (između ušća Kosovske i Koline)

Predviđena izgradnja obaloutvrde dužine oko 500 m - na lijevoj obali rijeke Drine, između ušća rijeka Kolina i Kosovska u općini Foča-Ustikolina. Projektna dokumentacije Glavni projekt - Obaloutvrda lijeve strane rijeke Drine, od ušća Koline do ušća Kosovske, Foča - Ustikolina (ZZV- Sarajevo, Septembar 2013) je urađena, a Agencija finasirala izradu i reviziju noveliranog glavnog projekta. Procijena sredstava za realizaciju radova 590.000,00 KM.