Redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode AVP Sava

Institut za akreditiranje BiH (BATA) obavio je redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Provedeno je u periodu od 20.10.2021. do 22.10.2021. godine u skladu s pravilima i procedurama Sistema akreditiranja BiH (SABiH).

Do sada je Sektor laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, akreditirao 56 metoda, odnosno 87 parametara u šest područja akreditacije (Biološka ispitivanja (LI 1 – LI 1.2), Fizičko-hemijska ispitivanja (LI 2 – LI 2.3), Mikrobiološke analize (LI 3 – LI 3.3), Mjerenja – protok (LI 16 – LI 16.1), Mjerenja – temperatura (LI 16 – LI 16.2), Uzorkovanje voda (LI 17 – LI 17.1)), a prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 14/10, 14/13, 26/14, 15/17 i 23/17 i 41/20), član 4, stav 2. „Ovlaštena laboratorija iz člana 2. ovog pravilnika mora zadovoljiti prostorne uvjete smještaja, minimalnu tehničku opremljenost, stručnu osposobljenost zaposlenika propisane ovim pravilnikom, te biti akreditirana prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 standardu za sve analitičke poslove koje obavljaju, čime se dokazuje njihova kompetentnost“.

Svi detalji vezani za akreditaciju se nalaze na zvaničnoj web stranici Instituta za akreditiranje BiH (BATA) http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-91-01.pdf