Regulacija korita Bosne u Sarajevskom polju

U završnoj fazi je regulacija korita Bosne na dionici od ušća Miljacke do petlje u Butilama na Sarajevskoj zaobilaznici. Radove dužine 250 metara, sa 850.000 KM , finansira Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Ovo je samo jedna dionica projekta uređenja korita Bosne u Sarajevskom polju. Projektnom dokumentacijom predviđena je regulacija 10 kilometara ovog vodotoka prve kategorije i njenih pritoka na području općina Ilidža i Novi Grad. Na korito Bosne odnosi se 7,9 kilometara, a ostatak na reguliranje ušća pritoka.

Agencija je za ovaj projekat do sada osigurala više od pet miliona maraka. Kroz Plan i Finansijski plan Agencije, finansirana je izgradnja pet dionica trase u ukupnoj dužini od dva kilometra. Četiri dionice su završene, peta je u završnoj fazi. S obzirom da je riječ o velikim sredstvima potrebnim za realizaciju obimnog projekta, Agencija je projekat Regulacija Bosne u Sarajevskom polju kandidirala i za finansiranje putem IPA sredstava (pretpristupnih fondova EU). Zbog velikih šteta od poplava, Delegacija Evropske komisije u BiH prihvatila je projektni prijedlog Agencije i odobrila finansijsku podršku implementaciji projekta u iznosu od 3,4 miliona eura iz granta IPA 2011. Iz tih sredstava su u prethodnom periodu implementirani radovi na pet dionica trase na Bosni i ušćima njenih pritoka, ukupne dužine 3,7 kilometara.

Regulirana trasa, koliko to uvjeti minimalnih radijusa dozvoljavaju, prati prirodno korito, odnosno usvojeni koridor iz prostorno-planske dokumentacije, tamo gdje se on „odvaja“ od prirodnog toka. Niveleta prati pad prirodnog korita i zadovoljava hidrauličke parametre tečenja stogodišnje vode. Regulirano korito se izvodi sa kompleksnim trapeznim normalnim profilom s obostranim bermama širine pet metara i padom prema koritu od jedan posto. Dno korita se ne oblaže već se njegova forma održava fiksacijskim pragovima. Kosine se oblažu do visine 2,5 metra, od dna korita do bermi. Uloga bermi je višestruka jer služe kao šetnice za vrijeme malih i srednjih voda, omogućuju lakše održavanje korita i propuštanje velikih voda te doprinose stabilnosti kosina. Obloga je od prefabrikovanih betonskih heksagonalnih prizmi ispod kojih se nalazi šljunčani drenažno-tamponski sloj i tanki geotekstil sa ulogom filtra. Prizme su na betonskom temelju od 80 cm, a sa gornje strane se nalazi betonski vijenac visine 34 cm.

Od planiranih deset, uređeno je blizu šest kilometara korita na ovom području. Radovi će biti nastavljeni i u narednom periodu, planirani su na dionici nizvodno od petlje Butile na Sarajevskoj zaobilaznici dužine od oko 350 metara. U toku je prikupljanje neophodnih saglasnosti te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi sve bilo spremno za narednu građevinsku sezonu.