Rekonstrukcija dionice savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine

Nakon završetka aktivnosti na rekonstrukciji dionica odbrambenog nasipa uz Savu i Bosnu u zoni ušća, koje prema dosadašnjim evidencijama nisu imale potrebno zaštitno nadvišenje, geodetskim snimanjem krune savskog odbrambenog nasipa utvrđeno je da na dionici km 31+315 – km 32+950, područje Srednja Posavina, nema adekvatnog zaštitnog nadvišenja (nedostaje od 0,20 m do 0,90 m) iznad kote velike vode rijeke Save ranga pojave 1/100.

Stoga je sredstvima Plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo za 2022. godinu urađen Glavni projekt rekonstrukcije, u okviru kojeg je dato adekvatno tehničko rješenje za dostizanje potrebnog zaštitnog nadvišenja uz osiguranje stabilnosti tijela nasipa. Uzeta je u obzir i činjenica da je cijelom dužinom ove dionice berma savskog odbrambenog nasipa na branjenoj strani ujedno i magistralna saobraćajnica.

Na osnovu Glavnog projekta te ostale neophodne dokumentacije, Agencija za vodno područje rijeke Save - Sarajevo osigurala je sredstva i za njegovu realizaciju u 2023. godini. Pokrenut je i proveden postupak javne nabavke za odabir firmi koje će vršiti izvođenje, odnosno nadzor radova. Ugovori su potpisani krajem avgusta 2023. godine.

Pripremni radovi su počeli u septembru. Riječ je o iskolčavanju trase projektovanog nasipa, sječi stabala i šiblja u pojasu od nožice postojećeg nasipa do vanjske linije nivelacije, pronalazku adekvatnih pozajmišta, mašinskom skidanju humusa itd. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi približno 1.780.000 KM. Rok za njihov završetak je 180 radnih dana od uvođenja izvođača u posao.